นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

                ทส. ร่วมประชุมเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ผ่านระบบ  Video Conference 18 ธ.ค. 64  นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมฯ โดยที่ประชุมได้รับทราบแนวนโยบายการเตรียมการ การดำเนินการ กรอบระยะเวลาในการจัดประชุม ความคืบหน้า รวมถึงการพิจารณาหารือขอความเห็นชอบแผนการจัดการประชุมระดับผู้นำรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโส ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ตลอดจนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการค้าและการลงทุนอย่างเสรีก้าวไปสู่สังคมดิจิทัล ส่งเสริมสุขภาวะ (well-being) เกิดความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม ยั่งยืน และมีความรับผิดชอบ ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content