นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2563

          วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายปราโมทย์ อรกิจ ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และผู้แทนสำนักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

          ทั้งนี้ ในที่ประชุมแจ้งให้ทราบเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการให้รางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ พ.ศ. 2558 หลักเกณฑ์รางวัลที่จะมอบให้ผู้ช่วยเหลือฯ และพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือฯ ประจำปี 2563 จำนวย 9 ราย เพื่อให้เป็นผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2563

Leave a Comment

Skip to content