ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพล ิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร อนิกส์ (e-bidding)

63017117924_1_20204113532961.pdf

ประกาศเชิญชวนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 5 คัน.pdf

Leave a Comment

Skip to content