นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูงในสังกัด ทส จำนวน 38 ท่าน

            วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูงในสังกัด ทส จำนวน 38 ท่าน ในหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Microsoft Teams ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเนื้อหาในการบรรยายเป็นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ภารกิจภาพรวมของกรมป่าไม้ ภายใต้การบริหารงานของท่านอธิบดีกรมป่าไม้ (นายอรรถพล เจริญชันษา) และการถ่ายทอดประสบการณ์แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  พร้อมทั้งกล่าวให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมให้มีพลังในการขับเคลื่อนองค์กรนำพาประเทศชาติสู่การพัฒนาอย่างถาวร

Leave a Comment

Skip to content