นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 พร้อมด้วย  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผว.จ.เชียงใหม่ รอง ปกท.ทส. ผู้ตรวจราชการ ทส. อคพ. ออส. และผู้บริหารในสังกัด ทส. ในส่วนของกรมป่าไม้มีนายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอปม. นางนันทนา บุณยานันต์ ผอ.สจช. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ. นายกมล นวลใย ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

                 ท่าน รมว.ทส.ได้ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันถอดบทเรียน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปีนี้ ที่แตกต่างไปจากสิ่งที่วางแผนไว้ในปีที่แล้ว และความผิดพลาดหรือความสำเร็จที่เกิดขึ้น ทุกภาคส่วนต้องมาช่วยกันแสดงความคิดเห็น เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีข้อจำกัดแตกต่างกัน การแก้ไขปัญหาในแต่ละปีมีเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป การระดมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อใช้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าในปี 2564 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือหยุดยั้งการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ข้อสรุปร่วมกันที่ได้จะรวบรวมนำเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่จะมาร่วมรับฟังในพรุ่งนี้

                และ ท่าน ปกท.ทส. ได้มอบแนวทางการดำเนินงาน ที่สำคัญต้อง reorganize structure ให้สามารถตอบสนองการสั่งการของจังหวัดให้ได้ โดยนำแนวทางการแก้ไขปัญหา covid-19 ที่ใช้จัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมาปรับใช้ เครื่องมือสำคัญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ กฎหมาย และคนได้แก่การสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ต้องนำมาใช้ในการหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันให้ได้ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content