นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ไปมอบเจลแอลกอฮอล์

เมื่อวันศุกร์ที่15พฤษภาคม 2563นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในนามผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมด้วยนางนันทนา บุญยานันต์ ผอ.สจชและนายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผชช.เฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน ได้ไปมอบสิ่งของดังนี้

1.มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 300 หลอด และเงินจำนวน 5,000 บาท ให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมป์ฯ โดยมีคุณศีลดา รังสิกรรพุม ผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

2.มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 500 หลอด ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ โดยมีคุณจันทรา อินทรฑูต กรรมการและเลขาธิการเป็นผู้รับมอบ

สำหรับเจลแอลกอฮอล์ดังกล่าว สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เป็นผู้ผลิตเพื่อไว้ให้ศูนย์ฯ COVID-19 ของกรมป่าไม้ มอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและที่ตั้งในส่วนภูมิภาค ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ และประชาชน ไว้ใช้ในการป้องกัน COVID-19 ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content