นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและมอบนโยบายสำคัญ

วันนี้ (5 มีนาคม 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวให้การต้อนรับ มีผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ ทส. และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้เข้าร่วมการประชุม โดยมีประเด็น 4 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 1. การดำเนินงานด้านโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 2. ผลการดำเนินการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 3. การฟื้นฟูและปลูกป่าต้นน้ำ และ 4.การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสียหายจากไฟป่า

ในโอกาสนี้ รมว.ทส.ได้มอบแนวทางในการดำเนินงานของ ทส.โดยต้องให้ความสำคัญกับโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริของทุกพระองค์เป็นอันดับแรก และหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งคือการฟื้นฟูป่าและปลูกป่าต้นน้ำเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือต้องสร้างความเข้าใจและทำความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เห็นถึงปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาในที่โลงแจ้ง การตัดไม้ทำลายป่า ให้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ว่าการมีป่าไม้ที่สมบูรณ์จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างไร อีกทั้ง ให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันปฏิบัติงาน ไม่แบ่งแยก เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง ให้บริษัทเอกชน ที่ได้ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต้องดูแลรักษาพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตหากเกิดปัญหาใดๆ บริษัทต้องรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมองค์การสวนสัตว์เชียงใหม่

Leave a Comment

Skip to content