นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ดำเนินรายการ Talk to Top Go Green Together Vol.2

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ดำเนินรายการ  Talk to Top Go Green Together Vol.2  ท๊อปชวนทอล์ค “การสื่อสารปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ ” ร่วมกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. โดยมีผู้บริหารในสังกัดกระทรวง ทส. ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเครือข่ายภาคีต่าง  ๆ ทั่วภาคเหนือ โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเฝ้าระวังและจัดการหมอกควัน ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน และเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงช่องทางการรายงานและแจ้งเตือนปัญหาหมอกควันและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ มีเวทีล้อมวงพูดคุยในประเด็น “การสื่อสารปัญหาหมอกควันและไฟป่าตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตลอดจนการจัดนิทรรศการให้ความรู้ในรูปแบบตลาดนัดวิชาการ ” ซึ่งได้รวบรวมความรู้สู้หมอกควัน 

(*)การจัดการปัญหาต้นทาง ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ถ่ายอัดแท่งชีวมวล ฐานเรียนรู้เห็ดคืนถิ่น ฐานการเรียนรู้การจัดการเชื้อเพลิง

(*) การจัดการปัญหากลางทาง ได้แก่ ฐานเรียนรู้ระบบติดตามและรายงานคุณภาพอากาศด้วยข้อมูลดาวเทียม เป็นต้น

(*)การจัดการปัญหาปลายทาง ได้แก่ ฐานเรียนรู้เครื่องตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 และฐานเรียนรู้หน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5

Leave a Comment

Skip to content