นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานนำร่อง (กปม.) ในการออกเอกสารหลักฐานทางราชการ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานนำร่อง (กปม.) ในการออกเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น ๓ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนสำนักการอนุญาต ผู้แทนสำนักแผนงานและสารสนเทศ ผู้แทนจากสำนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เห็นชอบหลักการการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ดังนี้ คือ ๑) ให้คัดเลือกหน่วยงานนำร่องในการดำเนินการออกเอกสารหลักฐานของทางหน่วยงานราชการผ่านระบบดิจิทัล ๒) ให้ตรากฎหมายเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต และกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการโดยวิธีการดิจิทัล และ ๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการอนุมัติ อนุญาตจัดทำแผนการพัฒนางานบริการให้เป็นระบบ e-Service รวมทั้งกำหนดระยะเวลาที่ยกเลิกการใช้กระดาษให้ได้ภายในปี ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นควรสนับสนุนให้กรมป่าไม้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องในการดำเนินการออกเอกสารหลักฐานผ่านระบบดิจิทัล ใน ๒ งานบริการ คือ

          ๑. กระบวนการออกใบเบิกทางนำไม้และของป่าเคลื่อนที่

          ๒. กระบวนการขอต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Skip to content