ส.ค.ส. พระราชทาน พุทธศักราช 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 แก่กรมป่าไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายมานพ ตั้งไพโรจน์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญ ส.ค.ส. พระราชทานมามอบให้แก่ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ทั้งนี้ มีนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และข้าราชการ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content