นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมพิจารณาผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

วันนี้ (7 มกราคม 2563) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมพิจารณาผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป้าหมายการให้บริการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีผู้บริหารจากส่วนกลางทุกสำนัก พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณปี 2564 ดังนี้

1.  ให้นำนโยบายของรัฐบาล  นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวคิดของท่าน รมว. ทส. มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ

2. ในการดำเนินการจัดทำงบประมาณ ขอให้คิดนอกกรอบ จากที่เคยดำเนินการ โดยเน้นนำผลงานมาเป็นตัวตั้งในการของบประมาณ

3.  ในการจัดทำงบประมาณปี 64ให้ดำเนินการภายใต้ภารกิจหลักของกรมป่าไม้ คือ “ป้องกันดูแลรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน  จัดที่ดินทำกินภายใต้โครงการ คทช. และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ”  ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายใต้หลักวิชาการ และการนำงานวิจัยมาพัฒนาในการดำเนินงาน โดยเฉพาะงานด้านรุกขกร ซึ่งเป็นงานด้านบวกขอให้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ของบประมาณแบบเต็มรูปแบบ ตลอดจนมอบหมายให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ จัดตั้งคำของบประมาณที่สนับสนุนอุปกรณ์สำนักงานให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคด้วย

Leave a Comment

Skip to content