นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ซึ่งประธานได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจหลักของกรมป่าไม้ ภายใต้แนวทาง “การป้องกันรักษาป่า ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างความสุขให้คนไทย” โดยให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ กำหนด แต่ทั้งนี้ให้รายงานผลการดำเนินงานแบบกระชับ สั้น และครอบคลุมงานสำคัญของกรมป่าไม้ให้มากที่สุด และจัดทำเนื้อหาของกรมป่าไม้ เพียง 1 หน้ากระดาษ และนำเสนออธิบดีกรมป่าไม้ ให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยในการประชุมดังกล่าวมีนายธวัชชัย สัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายอภิรักษ์ ทหะรานนท์ ผู้ช่วยผู้ตรวจกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้แทนจากสำนักในส่วนกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ

Leave a Comment

Skip to content