นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการป่าชุมชนและน้ำ (ธนาคารน้ำ)

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการป่าชุมชนและน้ำ (ธนาคารน้ำ) อย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 โดยมีนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน เข้าร่วมในพิธีเปิด จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานในท้องที่จังหวัดชัยนาท รับฟังการบรรยายแนวคิดหลักการเกี่ยวกับการจัดทำธนาคารน้ำ การศึกษาดูงานนวัตกรรมการปลูกต้นไม้ด้วยการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ฟังการบรรยายและศึกษาดูงานป่าชุมชนเขาราวเทียนทองและการบริหารจัดการน้ำ และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อการนำไปขยายผลและสำหรับการประยุกต์ใช้ในพื้นที่รับผิดชอบ

Leave a Comment

Skip to content