นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thal-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 โดยมีคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป(Thal-EU FLEGT VPA) ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยที่การประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง

1.รับรองเอกสารการควบคุมการนำเข้าไม้ (IC)

2.รับรองเอกสารการจัดทำระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย(THA-TLAS)

3.รับรองเอกสารการควบคุมการนำเคลื่อนที่ไม้บนพื้นที่ดินเอกชน(PL)

4.ความเห็นต่อกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าจากสหภาพยุโรป เพื่อรับรองเอกสารในการส่งให้สหภาพยุโรป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการสนับสนุนการรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยสวนป่าเอกชนในประเทศไทย

Leave a Comment

Skip to content