นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 4/2562

กรมป่าไม้ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 และร่วมพิจารณาเกี่ยวกับ 1.วัตถุประสงค์ในการขอและการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมาตรา 13/1  2.การกำหนดเงื่อนไขสำหรับวัตถุประสงค์ในการขอและการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมาตรา 13/1 3.วัตถุประสงค์ในการขอและการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 16 4.การกำหนดเงื่อนไขสำหรับวัตถุประสงค์ในการขอและการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 16 5.ร่างระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ……(มาตรา 16) โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร หัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองประธานอนุกรรมการฯ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

Leave a Comment

Skip to content