กรมป่าไม้จัดแถลงข่าว “ผลการดำเนินงาน การป้องกัน ดูแล และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้”

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดแถลงข่าว “ผลการดำเนินงาน การป้องกัน ดูแล และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้” ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. การฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 2. การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 3. ความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันรักษาป่า 4. การจัดประกวดต้นรวงผึ้ง “ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10” ซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ มีนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายยรรยง กางการ ผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่า นายสุชาติ กัลยาวงศา ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ นายธีรยุทธ สมตน ผอ.สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผอ.สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ.สำนักแผนงานและสารสนเทศ นายสุจริต ชวนรำลึก ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมแถลงข่าวด้วย และภายในงานอธิบดีกรมป่าไม้ได้มีการมอบต้นรวงผึ้งให้สื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้

Leave a Comment

Skip to content