พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานในพิธีมอบภารกิจบริหารจัดการป่าไม้แบบเบ็ดเสร็จของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ (ชุดปฎิบัติการ คทช. อำเภอ)

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบภารกิจบริหารจัดการป่าไม้แบบเบ็ดเสร็จของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ (ชุดปฎิบัติการ คทช. อำเภอ) โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา พร้อมด้วยนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ทั้งนี้ ประธานได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ปฎิบัติการให้เต็มความสามารถและเป็นที่พึงของประชาชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบแผนที่การจําแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้  และอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารสําหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content