นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร H. A. Slade  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้กรมป่าไม้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการขึ้น โดยมีรองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ มีอำนาจหน้าที่และภารกิจในการพิจารณากลั่นกรองทบทวนความเหมาะสมของประเภทการให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบันและทิศทางสู่อนาคต รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะในการนำเข้าข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการกำหนดประเภทและขอบเขตหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ทุกประเภทสำหรับคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและกรมป่าไม้ และร่วมพิจารณาเสนอแนะการกำหนดแนวทางปฏิบัติ หรือระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตด้านป่าไม้ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นวัตถุประสงค์ในการขอและอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ มาตรา ๑๓/๑ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ การกำหนดเงื่อนไขสำหรับวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดการประชุมครั้งต่อไปในต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ในประเด็นการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม สำหรับวัตถุประสงค์ในการขอและการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในมาตรา ๑๓/๑

Leave a Comment

Skip to content