กรมป่าไม้ชี้แจงกรณีการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ในประเด็น “ครม.อนุมัติผ่อนผันให้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A” ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางและ ป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 จังหวัดสระบุรี นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะโฆษกกรมป่าไม้ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.23) เล่มที่ 101 เลขที่ 30-43 จากกรมป่าไม้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2544 จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ซึ่งปัจจุบันหมดอายุแล้ว แต่เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้อนุญาตประทานบัตร มีกำหนดระยะเวลา 25 ปี จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2579 ตาม พรบ.แร่ พ.ศ.2510 จึงต้องเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน ให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 ซึ่งจะต้องอนุมัติในพื้นที่เดิมที่เคยอนุญาตมาก่อน เป็นราย ๆ ไป รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อไปว่า เมื่อหนังสืออนุญาตป่าไม้สิ้นอายุลง บริษัทฯ จึงได้ยื่นขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เดิม (ต่ออายุหนังสืออนุญาตฯ) โดยได้ผ่านความเห็นชอบรายงาน EIA และคณะทำงานผู้ชำนาญการรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบแล้ว และมีมติให้บริษัทฯ เฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนและคนงาน รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ และบริเวณใกล้เคียง แต่อย่างใด แต่เนื่องจากประทานบัตรยังมีอายุอยู่ กรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการตามกฎหมายขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ตามมติ ครม. เมื่อ 8 มีนาคม 2548 ทั้งนี้การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่ง พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 9 แห่ง พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 กรณีอนุญาตเพื่อการทำเหมืองแร่มีกำหนดระยะเวลาคราวละไม่เกิน 10 ปี โดย ครม. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 มีมติ อนุมัติให้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางและ ป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ท้องที่จังหวัดสระบุรี จำนวน 15 แปลง รวมเนื้อที่ 3,223 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา ในลุ่มน้ำชั้น 1A ได้ กรมป่าไม้จึงขอเรียนชี้แจงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่ารัฐไม่ได้ยกพื้นที่ป่าให้ปูนใหญ่ทำเหมืองหิน แค่เป็นการต่ออายุตามประทานบัตรเดิมเท่านั้น

Leave a Comment

Skip to content