Wee


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนบูรณาการข้อมูลกลางภาครัฐ

ดาวน์โหลดแบบสำรวจเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนบูรณาการข้อมูลกลางภาครัฐ


แจ้งลบบัญชีอีเมลที่ไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน

ปัจจุบันกรมป่าไม้ใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) ซึ่งให้บริการโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ประกอบกับ สรอ. มีนโยบายลบบัญชีที่ไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน จึงทำให้บัญชีของผู้ใช้งานอีเมล @forest.go.th ที่ไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกินระยะเวลาดังกล่าวถูกลบไปเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 หากผู้ใช้งานบัญชีที่ถูกลบดังกล่าวประสงค์จะใช้งานอีเมลอีกครั้ง สามารถส่งแบบฟอร์มคำขอใช้งานอีเมลมายังศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อสร้างบัญชีให […]


มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย

คำชี้แจง ขณะนี้พบการแพร่จายของไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายเป็นจำนวนมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านติดตั้งโปรแกรมสำหรับอัพเดต Windows เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสตามระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้อยู่ ระบบปฏิบัติการของฉันเป็นชนิด 32-bit หรือ 64-bit ท่านสามารถตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่เป็นชนิด 32-bit หรือ 64-bit ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ วิธีตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการเป็น 32-bit หรือ 64-bit สำหรับ Windows XP SP3 ดาวน์โหลด (32-bit) ดาวน์โหลด (64-bit) สำหรับ Windows Vista ดาวน์โหลด (32-bit) ดาวน์ […]


พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560


กำหนดการโครงการอบรมการสร้างข้อมูลในรูปแบบกราฟ (Dashboard) เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

กำหนดการโครงการอบรมการสร้างข้อมูลในรูปแบบกราฟ (Dashboard) เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ระหว่างวันที่ 17- 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ดาวน์โหลดกำหนดการ ดาวน์โหลดโปรแกรม Power BI สำหรับคอมพิวเตอร์ 32-bit (หากไม่แน่ใจให้ดาวน์โหลดลิงค์นี้) ดาวน์โหลดโปรแกรม Power BI สำหรับคอมพิวเตอร์ 64-bit


การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายและความปลอดภัย 2559

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเครือข่ายและความปลอดภัยการใช้งานเครือข่ายของผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดกำหนดการ รุ่นที่ 1 (9-11 มิถุนายน 2559) สถานที่  โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี แผนที่ รุ่นที่ 2 (23-25 มิถุนายน 2559) สถานที่  โรงแรมภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค จังหวัดเพชรบูรณ์ แผนที่