แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 27 มกราคม 2022


ถาม-ตอบเกี่ยวกับระบบบัญชีข้อมูลกรมป่าไม้

[toc] ระบบบัญชีข้อมูลกรมป่าไม้คืออะไร? ระบบบัญชีข้อมูลกรมป่าไม้ (Royal Forest Department Data Catalog) คือ ระบบงานที่มีไว้เพื่อรวบรวมคำอธิบายข้อมูล นอกจากนี้ ระบบฯ ยังมีสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB และแสดงผลข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบตารางและกราฟอย่างง่ายได้อีกด้วย คำอธิบายข้อมูลคืออะไร? คำอธิบายข้อมูล (metadata) คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ เช่น ข้อมูลนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไร หน่วยงานใดเป็นผู้รวบรวม ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าใจและส […]