คู่มือการใช้งานระบบประชุมออนไลน์


ข้อแนะนำการจัดประชุมออนไลน์ Video Conference

1. การประชุมที่ใช้เวลาครั้งละไม่เกิน 45 นาที ควรใช้โปรแกรม Zoom แบบฟรี โดยสามารถใช้งานได้ 45 นาทีต่อการประชุม และสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุด 100 คน ซึ่งสามารถศึกษาการใช้งานได้จาก [คู่มือการใช้โปรแกรม ZOOM]

2. การประชุมที่ใช้เวลาครั้งละไม่เกิน 4 ชั่วโมง ควรใช้โปรแกรม Google Meet แบบฟรี โดยสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อการประชุม และสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุด 100 คน ซึ่งสามารถศึกษาการใช้งานได้จาก [คู่มือการใช้งานโปรแกรม Google Meet]

3. การประชุมที่ใช้เวลาตลอดทั้งวัน ควรใช้โปรแกรม Vroom แบบฟรี โดยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุด 100 คน ซึ่งสามารถศึกษาการใช้งานได้จาก [คู่มือการใช้งานโปรแกรม VRoom]

4. หน่วยงานที่จะจัดการประชุม Video Conference สามารถขอใช้งานโปรแกรม Zoom จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อไปดำเนินการเองได้วันละ 1 ห้องประชุม ซึ่งสามารถรองรับการประชุมได้ตลอดเวลา และสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุด 100 คน