หมายเลขครุภัณฑ์/ใบรับมอบส่งมอบ


หมายเลข ปม. โครงการพัฒนาระบบแจกจ่ายกล้าไม้

โครงการซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง ปี 2566

ใบรับมอบ-ส่งมอบโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมายเลขครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมายเลขครุภัณฑ์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กรมป่าไม้ ปี 2565

หมายเลขครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ National Single Windows ปี 2559

หมายเลขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการระบบแผนงานและงบประมาณ กรมป่าไม้ ปี 2554

บันทึกส่งมอบรับคอมครุภัณฑ์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเลขครุภัณฑ์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ของกรมป่าไม้ 9 รายการ

หมายเลขครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง รับบริจาค ปี 2565

หมายเลขครุภัณฑ์โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการปรับปรุงระบบ NSW เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตแบบออนไลน์

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ 9 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สำนักแผนงานและสารสนเทศ

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สำนักจัดการป่าชุมชน

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.1 (เชียงใหม่)

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.2 (เชียงราย)

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.3 (ลำปาง)

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.4 (ตาก)

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.5 (สระบุรี)

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.7 (ขอนแก่น)

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.8 (นครราชสีมา)

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.9 (ชลบุรี)

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.10 (ราชบุรี)

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.11 (สุราษฎร์ธานี)

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.12 (นครศรีธรรมราช)

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.13 (สงขลา)

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.3 สาขาแพร่

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.4 สาขานครสวรรค์

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.4 สาขาพิษณุโลก

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.6 สาขานครพนม

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.7 สาขาอุบลราชธานี

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.9 สาขาปราจีนบุรี

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.10 สาขาเพชรบุรี

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.12 สาขากระบี่

บันทึกการส่งมอบคอมพิวเตอร์ สจป.13 สาขานราธิวาส

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ใบรับมอบส่งมอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2562

ใบรับมอบส่งมอบ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ใบรับมอบส่งมอบ เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 400 เครื่อง ปี 61

ใบรับมอบส่งมอบ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ปี 61

โครงการปรับปรุง NSW เพื่อรองรับใบอนุญาตออนไลน์ ปี 61

โครงการพัฒนาระบบ Nation Single Windows เพื่อรองรับ AEC ในงานป่าไม้

หน่วยป้องกันรักษาป่า ปี 54

หมายเลขครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยป้องกันรักษาป่า และหน่วยประสานงานของป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ 100 แห่ง ที่ส่งมอบระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2554

ศูนย์ประสานป่าไม้ประจำจังหวัด

หมายเลขครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ประสานป่าไม้ประจำจังหวัด 56 แห่ง

โครงการ NSW ระยะที่ 1

หมายเลขครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบการออกใบอนุญาตและควบคุมการนำเคลื่อนที่ไม้ เพื่อประกอบการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อรองรับระบบ National Single Window (NSW)

โครงการ NSW ระยะที่ 2

หมายเลขครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของโครงการพัฒนาระบบการรับรองแหล่งกำเนิดไม้ เพื่อประกอบการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อรองรับระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 2

โครงการวางระบบเครือข่ายในส่วนภูมิภาคภายใต้งบประมาณจากประเทศญี่ปุ่น

หมายเลขครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการวางระบบเครือข่ายในส่วนภูมิภาคภายใต้การช่วยเหลืองบประมาณจากประเทศญี่ปุ่น

โครงการความร่วมมือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น

หมายเลขครุภัณฑ์อุปกรณ์โครงการความร่วมมือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นในแผนงานรักษาป่าไม้  (Grant Aid for Forest Preservation Programme)

เครื่องสแกนเนอร์

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษษาป่าและหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากร (นปม.จำนวน123แห่ง จำนวน369รายการ)

ups

โครงการจัดซื้อระบบประชุมทางไกล VDO Conference

หมายเลขครุภัณฑ์ CF ปี60ของ ศทส

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาระบบแจกจ่ายกล้าไม้กรมป่าไม้ ปี 62

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ 9 รายการ ปีงบประมาณ 2563