หมายเลขครุภัณฑ์/ใบรับมอบส่งมอบ


สารบัญ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ใบรับมอบส่งมอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2562

ใบรับมอบส่งมอบ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ใบรับมอบส่งมอบ เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 400 เครื่อง ปี 61

ใบรับมอบส่งมอบ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ปี 61

โครงการปรับปรุง NSW เพื่อรองรับใบอนุญาตออนไลน์ ปี 61

โครงการพัฒนาระบบ Nation Single Windows เพื่อรองรับ AEC ในงานป่าไม้

หน่วยป้องกันรักษาป่า ปี 54

หมายเลขครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยป้องกันรักษาป่า และหน่วยประสานงานของป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ 100 แห่ง ที่ส่งมอบระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2554

ศูนย์ประสานป่าไม้ประจำจังหวัด

หมายเลขครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ประสานป่าไม้ประจำจังหวัด 56 แห่ง

โครงการ NSW ระยะที่ 1

หมายเลขครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบการออกใบอนุญาตและควบคุมการนำเคลื่อนที่ไม้ เพื่อประกอบการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อรองรับระบบ National Single Window (NSW)

โครงการ NSW ระยะที่ 2

หมายเลขครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของโครงการพัฒนาระบบการรับรองแหล่งกำเนิดไม้ เพื่อประกอบการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อรองรับระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 2

โครงการวางระบบเครือข่ายในส่วนภูมิภาคภายใต้งบประมาณจากประเทศญี่ปุ่น

หมายเลขครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในโครงการวางระบบเครือข่ายในส่วนภูมิภาคภายใต้การช่วยเหลืองบประมาณจากประเทศญี่ปุ่น

โครงการความร่วมมือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น

หมายเลขครุภัณฑ์อุปกรณ์โครงการความร่วมมือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นในแผนงานรักษาป่าไม้  (Grant Aid for Forest Preservation Programme)

เครื่องสแกนเนอร์

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษษาป่าและหน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากร (นปม.จำนวน123แห่ง จำนวน369รายการ)

ups

โครงการจัดซื้อระบบประชุมทางไกล VDO Conference

หมายเลขครุภัณฑ์ CF ปี60ของ ศทส

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาระบบแจกจ่ายกล้าไม้กรมป่าไม้ ปี 62

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ 9 รายการ ปีงบประมาณ 2563