อบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้ประจำปี 2562

ช่วงวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2562 ศูนย์สารสนเทศได้จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สไลด์บรรยาย สไลด์บรรยายเรื่อง “ระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้” แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดเรื่อง “ระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้”


ขอส่งสำเนาแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑-๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562