เว็บไซต์กรมป่าไม้บน G-Cloud


เว็บไซต์กรมป่าไม้บน G-Cloud เป็นการจัดทำระบบเว็บไซต์เพื่อทดแทนระบบเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากระบบดังกล่าวถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี 2553 และไม่มีการปรับรุ่นจากคณะผู้พัฒนา ทำให้ไม่รองรับการทำงานบนเว็บบราวเซอร์และอุปกรณ์ใหม่ๆ รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีด้วย  ศูนย์สารสนเทศจึงนำระบบจัดการข้อมูลใหม่มาติดตั้ง และส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ หันมาใช้งานระบบดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้งานได้บนเว็บบราวเซอร์และอุปกรณ์ใหม่ๆ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

เทคโนโลยีที่ใช้