ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 1. โครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ
 2. โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 3. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติตามข้อกำดนดการใช้ที่ดินของราษฎร ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
 4. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้
 5. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 6. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สำนักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 7. โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมโยง NSW เพื่อรองรับการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
 8. โครงการพัฒนาการยริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ
 9. โครงการพัฒนาความปลอดภัย Data Center
 10. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบ NSW
 11. โครงการพัฒนาระบบแผนงาน งบประมาณและติดตามผล
 12. โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องลูกข่าย
 13. โครงการระบบรับเงินกลาง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 1. โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเพิ่มเติมจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้
 3. โครงการจัดทำข้อมูลป่าสงวนแแห่งชาติระดับหมู่บ้าน
 4. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสนุบสนุนการทำงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 5. โครงการจัดหาเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์เพื่อใช้ลดการเรียกสำเนาเอกสารของกรมป่าไม้
 6. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
 7. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
 8. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 9. โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลประวัติความเป็นมาของป่าสงวนแห่งชาติและสมุดจดรายการรังวัด
 10. โครงการศูนย์ข้อมูลและแผนที่ป่าไม้แห่งชาติ
 11. โตรงการจัดหาอุปกรณ์คอพิวเตอร์สำหรับงานอำนวยการงานบริหารกลาง
 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายเพื่อรองรับระบบติดตามสภาพพื้นที่ป่าไม้ แบบบูรณาการของประเทศไทย
 2. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 3. โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์แผนที่ป่าไม้เพื่อประกอบการบริหารจัดการป่าไม้
 4. โครงการจัดหาเครื่องสำรองไฟและเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีสำหรับกระดาษ A3 เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบเบิกจ่ายเงิน GFMIS Web Online
 6. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 7. โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานอำนวยการงานบริหารกลาง
 8. โครงการปรับปรุงระบบ NSW กรมป่าไม้ เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตแบบออนไลน์
 9. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงานส่วนภูมิภาค กรมป่าไม้
 10. โครงการพัฒนาระบบการจัดตั้งป่าชุมชน
 11. โครงการพัฒนาระบบจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS กรมป่าไม้)
 12. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบแนวเขตป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
 13. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หน่วยป้องกันรักษาป่าที่อบ.14 (ห้วยยอดมน-ช่องแม็ก)และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่อบ.13(กุดกะเสียน-ดงชี)
 14. โครงการจัดหาเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์เพื่อใช้ในงานอนุญาตของกรมป่าไม้
 15. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ
 16. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์สารสนเทศ
 17. โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตสำหรับใช้ในการประชุม กรมป่าไม้
 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานคอมพิวเตอร์-กรมป่าไม้
 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งเสริมภารกิจของกรมป่าไม้
 3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 4. โครงการจัดทำแผนที่และแนวเขตป่าไม้ในระบบภูมิสารสนเทศ
 5. โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์แผนที่ป่าไม้เพื่อประกอบการบริหารจัดการป่าไม้
 6. โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อใช้ในงานกรมป่าไม้
 7. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของกรมป่าไม้
 8. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) กรมป่าไม้
 9. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้
 10. โครงการพัฒนาระบบจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านระบบ DPIS พร้อมกับโอนย้ายข้อมูลพนักงานราชการเข้าสู่ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS ของสำนักงาน ก.พ.