เกี่ยวกับหน่วยงาน


นายสัมพันธ์ มีสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวสพินนา อ่อนเพ็ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน
อำนวยการ
นางสาวณัฏฐิณี ปิ่นเนียม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นายทนงศักดิ์ มนตรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นหลักด้านข้อมูลและเทคโนโลยี

อำนาจหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรม
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการป่าไม้และระบบประมวลผล
 3. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการป่าไม้ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบต่างๆ
 4. กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสื่อสังคม ออนไลน์ของหน่วยงานและบุคลากรของกรมให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กําหนด
 5. ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการป่าไม้
 6. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรม
 7. ประสานงาน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลที่สําคัญของกรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง รายงานผลและเสนอข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างองค์กร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น

 1. ส่วนอํานวยการ
  • ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประสัมพันธ์ และงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
  • ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการ
  • ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ ติดตามประเมินผล และเร่งรัดผลการดําเนินงาน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 2. ส่วนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • จัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • บริหารจัดการ ติดตาม ควบคุม กํากับดูแล และให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาระบบการจัดการ รวมทั้งประเมินผลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เสนอแนะการขอจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ติดตาม จัดทํา ควบคุม กํากับ ดูแล ให้คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการและระบบ อิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานสังกัดของกรม
  • ศึกษาวิเคราะห์และจัดทําระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหารกรมป่าไม้ และทําหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารตามภารกิจกรม
  • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการวางแผน และคาดการณ์แนวโน้มความต้องการ กําลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ให้บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรของกรม
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
 3. ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  • พัฒนา บริหาร ควบคุม กํากับดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย สารสนเทศพื้นฐานของกรม
  • ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร รวมทั้งดูแล แก้ไข ปัญหาการใช้งาน ซ่อมบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบแก่หน่วยงานภายในกรม
  • บริหารจัดการ ให้บริการรักษา คุ้มครองความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล
  • ให้คําแนะนําการปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ให้แก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
   มอบหมาย
 4. ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน่วยงานของกรม
  • กํากับ ดูแล บํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  • เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานด้านป่าไม้
  • ออกแบบ พัฒนา บํารุงรักษา เว็บไซต์กรมและหน่วยงานต่างๆ ของกรม เพื่อสนับสนุน เผยแพร่ข้อมูล รวมถึงพัฒนา ประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม
  • บริการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย