แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 5 มิถุนายน 2019


สไลด์ประกอบการบรรยาย

อบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้ประจำปี 2562

ช่วงวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2562 ศูนย์สารสนเทศได้จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สไลด์บรรยาย สไลด์บรรยายเรื่อง “ระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้” แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดเรื่อง “ระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้”