แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 20 กุมภาพันธ์ 2023


แผนภาพแสดงการลบโนดออกจาก Kubernetes cluster

การลบโนดออกจาก Kubernetes cluster

กรณีที่โนดขัดข้อง หรือมีความประสงค์ที่จะตั้งค่าโนดใหม่ มีขั้นตอนลบโนดออกจาก Kubernetes cluster ดังนี้ การหยุด pod ทั้งหมดบนโนด สามารถหยุดการทำงานของ pod ทั้งหมด โดยใช้คำสั่ง โดยจะเห็นได้ว่ามีการใช้พารามิเตอร์เพิ่มเติม ดังนี้ ตรวจ pod ในที่ทำงานในโนด ใช้คำสั่ง เพื่อดูว่ายังมี pod ทำงานในโนดนั้นหรือไม่ โดยใช้คำสั่ง หากไม่มี pod ทำงานอยู่ในโนดนั้นแล้ว (ยกเว้น pod ที่จัดการด้วย DaemonSet) สามารถลบโนดออกจาก Kubernetes cluster ได้ในขั้นตอนถัดไป ลบโนดออกจาก Kubernetes cluster โดยใช้คำสั่ง: