ansible


แผนภาพแสดงการเพิ่มโนดใน Kubernetes cluster

การเพิ่มโนดใน Kubernetes cluster (RKE 2) โดยใช้ Ansible (role lablabs.rke2) 1

กรณีที่เคยติดตั้ง Kubernetes cluster โดยใช้ Ansible (role lablabs.rke2) แล้วต้องการเพิ่มโนดในภายหลัง หรือแทนที่โนดที่เคยลบไปแล้ว สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ ลบระเบียนโนดเก่าออกจากไฟล์ known_hosts กรณีการแทนที่โนดที่เคยลบไปแล้ว ให้ลบระเบียนโนดนั้นออกจากไฟล์ known_hosts ของสถานีงานก่อน โดยใช้คำสั่ง ssh-keygen -R <ชื่อโฮสต์ของโนดเก่า> คัดลอก public key ไปไว้ในไฟล์ authorized_keys ของโนดใหม่ สามารถคัดลอก public key ไปไว้ในไฟล์ authorized_keys ของโนดใหม่ได้โดยใช้คำสั่ง ssh-copy-id <ชื่อผู้ใช้ […]


ติดตั้ง Kubernetes โดยใช้ Ansible

การติดตั้ง Kubernetes cluster โดยใช้ Ansible (role lablabs.rke2) 2

Kubernetes เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับสร้าง ขยายขนาด และจัดการ container โดยอัตโนมัติ Ansible เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยอัตโนมัติ ทำให้จัดการเครื่องแม่ข่าย/เครื่องแม่ข่ายเสมือน เช่น สั่งการให้ restart, ปรับรุ่นซอฟต์แวร์, หรือเปิดให้ service ทำงาน ได้พร้อม ๆ กัน โดยที่ไม่ต้องเข้าไปจัดการทีละเครื่อง นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดบทบาทของเครื่องแม่ข่ายแต่ละเครื่อง ว่าจะให้ติดตั้ง/ตั้งค่าซอฟต์แวร์อย่างไร โดยการระบุ role ได้อีกด้วย ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง เผยแพ […]