งบประมาณ


งบประมาณ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (ง.241) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564