ประกาศเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารการช ี้แจงเสนอต่อคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปร ะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วุฒิสภา จำนวน 100 เล่ม โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

dcc01112562.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเ อกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไ ม้แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเ ฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

dc1.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดนิทรรศการประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)