ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศกรมป่าไม้.pdf ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf รายละเ … Read more ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพ ท์ภายในกรมป่าไม้ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประก วดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อระบบตู้สาขา .pdf สำเนาประกา … Read more ประกาศประกวดราคาซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพ ท์ภายในกรมป่าไม้ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประก วดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดี เซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า110 กิโล วัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)แก้ไข

เอกสารแนบ.PDF.pdf

ร่างประกาศกรมป่าไม้และร่างเอกสารประกว ดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ (e-bidding) การซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำล ังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ร่างประกาศกรมป่าไม้.pdf ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf รายละเ … Read more ร่างประกาศกรมป่าไม้และร่างเอกสารประกว ดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ (e-bidding) การซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำล ังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ เล่มนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจา ะจง(สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์เล ่มนโยบายป่าไม้แ … Read more ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ เล่มนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจา ะจง(สำนักแผนงานและสารสนเทศ)