ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และการจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน จำนวน ๒๐๐ ไร่ (ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนที่ ๖ (ระยอง))

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๒(สำนักส่งเสริมการปลูกป่า)