แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 28 กันยายน 2015


ประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานการประชุมข้าราชการและผู้บริหาร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 […]