หนังสือเวียน 2562


หนังสือเวียนวันที่ 13/12/62

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี 2562

หนังสือเวียนวันที่ 11/12/62

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (11.12.62)

หนังสือเวียนวันที่ 20/11/62

การแบ่งงานภายในหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมป่าไม้ (20.11.62)

หนังสือเวียนวันที่ 06/11/62

ขอส่งสำเนาหนังสือ (06.11.62)

หนังสือเวียนวันที่ 30/10/62

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทระดับสูง (30.10.62)

หนังสือเวียนวันที่ 22/10/62

หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้ (22.10.62)

หนังสือเวียนวันที่ 09/10/62

โครงการสวัสดีการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดีการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกรมป่าไม้ (09.10.62)

หนังสือเวียนวันที่ 26/09/62

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (26.09.62)

หนังสือเวียนวันที่ 25/09/62

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโสในสังกัดกรมป่าไม้ (25.09.62)

เกณฑ์การประเมินบุคคลในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ในสังกัดกรม่ป่าไม้ (25.09.62)

หนังสือเวียนวันที่ 18/09/62

การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. … (18.09.62)

การมอบนโยบายเรื่อง การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (18.09.62)

หนังสือเวียนวันที่ 17/09/62

การขอรับเงินเพื่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเงินเพื่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งพัสดุ พ.ศ.2562

ผลการประชุม “โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk)” ครั้งที่ 23 (17.09.62)

หนังสือเวียนวันที่ 12/09/62

การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) กรมป่าไม้ (12.09.62)

หนังสือเวียนวันที่ 05/09/62

การเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (05.09.62)

หนังสือเวียนวันที่ 29/08/62

รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายแลพยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ 2215 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (29.08.62)

หนังสือเวียนวันที่ 15/08/62

การแต่งกายเครื่องแบบปกติ (ชุดกากี) และเครื่องแบบพิเศษ (ชุดเขียวเทา) ของพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ ในสังกัดกรมป่าไม้ (15.08.62)

การดำเนินการภายหลังยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ 64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั่งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่สคราว ในสภาวการณ์ปัจจุบัน (15.08.62)

เกณฑ์ประเมินบุคคลในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (15.08.62)

หนังสือเวียนวันที่ 14/08/62

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสในสังกัดกรมป่าไม้ (14.08.62)

หนังสือเวียนวันที่ 07/08/62

การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (07.08.62)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (07.08.62)

หนังสือเวียนวันที่ 06/08/62

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนของกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (06.08.62)

หนังสือเวียนวันที่ 05/07/62

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (05.07.62)

รายงานการศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน และห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่า และผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น (05.07.62)

หนังสือเวียนวันที่ 19/06/62

กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ (19.06.62)

หนังสือเวียนวันที่ 12/06/62

ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน (12.06.62)

หนังสือเวียนวันที่ 07/06/62

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (07.06.62)

หนังสือเวียนวันที่ 22/05/62

การรายงานผลปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หนังสือเวียนวันที่ 21/05/62

ขอส่งสำเนาหนังสือ (21.05.62)

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (21.05.62)

หนังสือเวียนวันที่ 15/05/62

การดำเนินการของสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง (15.05.62)

หนังสือเวียนวันที่ 13/05/62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้กรมป่าไม้ (13.05.62)

หนังสือเวียนวันที่ 01/05/62

ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา (01.05.62)

หนังสือเวียนวันที่ 25/04/62

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียโดยอาศัยทุนการศึกษาของรัฐบาล (25.04.62)

หนังสือเวียนวันที่ 01/04/62

หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (01.04.62)

รางวัล UNESCO Sultan Oaboos Prize for Environmental Conservation 2019 (01.04.62)

หนังสือเวียนวันที่ 28/03/62

บันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “กิจกรรม การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” (28.03.62)

หนังสือเวียนวันที่ 27/03/62

รายงานผลมติสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับภาค ประจำปี 2561 (27.03.62)

หนังสือเวียนวันที่ 01/03/62

ขอส่งรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ส.2560 (01.03.62)

รายงานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรป่าไม้ ครั้งที่ 40 (40 ASEAN Minister on Agriculture and Forestry : AMAF) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (01.03.62)

ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ (01.03.62)

หนังสือเวียนวันที่ 15/02/62

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (15.02.62)

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปสธ.7) (15.02.62)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (15.02.62)

หนังสือเวียนวันที่ 14/02/62

ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน (14.02.62)

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (14.02.62)

หนังสือเวียนวันที่ 08/02/62

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intregrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (08.02.62)

แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ (08.02.62)

หนังสือเวียนวันที่ 01/02/62

นำส่งเอกสารแนะนำหลักสูตรอบรม Information Technology & Management Professional Training Program ประจำปี 2562 (01.02.62)

หนังสือเวียนวันที่ 25/01/62

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2561 (25.01.62)

รายงานการฝึกอบรมภายใต้ STAFA’S Lancang Cooperation (LMC) Program หัวข้อ “Community Forestry Promotes Rural Poverty Reduction for Countries in the Lancang-Mekong Region” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (25.01.62)

ขอส่งสำเนาผลการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตร eLogistic Summit 2019 (25.01.62)

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (25.01.62)

หนังสือเวียนวันที่ 21/01/62

รายงานการศึกษาดูงาน Study tour on Illgal Wood Prevention and Wood Processing in China ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (21.01.62)

รายงานผลการตรวจสอบโครงการประเทศสีเขียว (21.01.62)

หนังสือเวียนวันที่ 18/01/62

รายงานการประชุมสมัชชาองคืกรความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย สมัยที่ 1 (The First Session of the Assembly of the Asian Forest Coperation Organization : AFoCO) (18.01.62)

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Cooperation Project : Equivalent Timber Name in ASEAN ณ ประเทศมาเลเซีย (18.01.62)

รายงานกาารสัมมนาระดับภูมิภาค ภายใต้ STAFA’s Lacang-Mekong Cooperation (LMC) Program หัวข้อ “Community Forestry Promotes Rural Poverty Reduction for Countries in the Lancang-Mekong Region” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (18.01.62)

หนังสือเวียนวันที่ 08/01/62

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมป่าไม้ พ.ศ.2562 และแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดจากกับระบบสารสนเทศ (08.01.62)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (08.01.62)

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมป่าไม้ (พ.ศ.2561-2564) (08.01.62)

หนังสือเวียนวันที่ 02/01/62

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (02.01.62)

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ Leica Geosystems Open Dey (02.01.62)

ย้ายที่ทำการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (02.01.62)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม (ภาคปลาย) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( 02.01.62 )

ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ (02.01.62)

รายงานการศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตามกรอบงานด้านเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ รุ่นที่ ๒ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียนนาม (02.01.62)

รายงานการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองประจำปี ๒๕๖๑ ณ ประเทศญี่ปุ่น (02.01.62)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร ( 02.01.62)