แผนที่ยุทธศาสตร์


แผนผังยุทธศาสตร์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
วิสัยทัศน์
จัดการทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
พันธกิจ
  • ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
  • บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
  • เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
  • วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
  • เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
                                   การอนุรักษ์  ป้องกัน  ฟื้นฟูและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้  เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
kkcm

แผนที่ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม