แผนที่ยุทธศาสตร์


แผนผังยุทธศาสตร์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการรักษาป่าเดิม เพิ่มป่าใหม่ ใส่ใจประชาชน บนรากฐานนวัตกรรม และธรรมาภิบาล
พันธกิจ
  • ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
  • เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
  • บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน
  • วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
  • พัฒนาความสามารถเชิงรุกขององค์กร ทั้งระบบ กลไก ข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยให้เหมาะกับภาวการณ์ปัจจุบัน
ประเด็นยุทธศาสตร์
                                   การอนุรักษ์  ป้องกัน  ฟื้นฟูและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรป่าไม้  เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
kkcm

แผนที่ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม