ไม่มีหมวดหมู่


ประกาศกรมป่าไม้

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาล/น้ำผิวดิน (มีน้ำต้นทุน) (พพ.-กทอ.64-066) โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนอง […]


ประกาศกรมป่าไม้

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมดิดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาล/น้ำผิวดิน (มีน้ำต้นทุน) และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด 6×8.2 เมตร (แบบ พพ.1R) (พ […]


ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝ่ายถาวร จำนวน 20 แห่ง ของโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรฯ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กท […]


ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าไม้ 4 ประเภท จำนวน 99,000 กล้า ของโครงการสร้างป่าสร้างราย ได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอ ฮอด จังหวั […]