ไม่มีหมวดหมู่


ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจัดทำช้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการสำรวจครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (รายที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกรมป่าไม้

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ของศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกรมป่าไม้

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ของศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกรมป่าไม้

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ท้องที่จังหวัดเขียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ […]


ประกาศกรมป่าไม้

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาล/น้ำผิวดิน (มีน้ำต้นทุน) (พพ.-กทอ.64-066) โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนอง […]