หน่วยงานภายใน


  1. ส่วนอำนวยการ
  2. ส่วนส่งเสริมการป่าไม้
  3. ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
  4. ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
  5. ส่วนจัดการป่าชุมชน
  6. ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่
  7. ศูนย์ป่าไม้ลำพูน
  8. ส่วนการอนุญาต