ADMIN


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ส่ง ว่าที่ ร้อยตรี กรินทร์ จงเจริญสกุล ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นตัวแทน กรมป่าไม้ ขึ้นเวทีเสวนา เนืองในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก(Wold Ranger Day 2018) ในหัวข้อ “จากทะเลถึงภูเขา เราดูแล” พิทักษ์ป่า พิทักษ์สัตว์ป่า พิทักษ์ทะเล ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริด สามะพุทธิ

  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ส่ง ว่าที่ ร้อยตรี กรินทร์ จงเจริญสกุล ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นตัวแทน กรมป่าไม้ ขึ้นเวทีเสว […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรไทย ก้าวไกลเพื่อปวงประชา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 26 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

วันที่ 24 ก.ค.2560 เวลา 10.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1(เชียงใหม่) นายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า รกท.ผอ.สจป.ที่ ๑(ชม.) พร้อมด้วย นายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำร […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยพื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ที่ 4 จังหวัดเชียงใ […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยพื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ที่ 5 จังหวัดเชียงใ […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูป่าทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ที่ 2 จังหวัดเชียงให […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 11 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนกันยายนของปีถัดไป


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ประชุมข้าราชการ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติในท้องที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติใน […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Terms Of Reference : TOR) การก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.48 (เวียงแหง) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะก่อสร้าง อาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันฯ ชม.48 (เวียงแหง) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันฯ รายละเอียด […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา (Terms Of Reference : TOR) การก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.47 (สบวิน) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะก่อสร้าง อาคารสำนักงาน บ้านพัก หน่วยป้องกันฯ ชม.47 (สบวิน) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันฯ รายละเอียดตาม […]