ภารกิจหน้าที่


โครงสร้างสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้
ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลำพูน

ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
กฎหมายว่าด้วยสวนป่า
กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่)

Forestry 1 Area

ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่)

ลำดับ
  ที่
จังหวัด
เนื้อที่
จังหวัด
(ไร่)
ป่าสงวนแห่งชาติ
พื้นที่ทับซ้อน
พื้นที่มอบให้ ส.ป.ก.
(ไร่)
คงเหลือพื้นที่ในกำกับดูแลของกรมป่าไม้
(ไร่)
ร้อยละของพื้นที่จังหวัด
(%)
จำนวน
(ป่า)
เนื้อที่ตามกฎกระทรวง
(ไร่)
ร้อยละของพื้นที่จังหวัด
(%)
อุทยานแห่งชาติ
(ไร่)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
(ไร่)
อื่นๆ
(ไร่)
1
เชียงใหม่
12,566,913
25
12,222,396
97.26
2,835,632
702,420
431,158
8,253,186
65.67
2
ลำพูน
2,816,175
10
1,830,506
65.00
314,206
230,660
82,521
1,203,119
42.72
รวม
15,383,088
 35
14,052,902
91.35 3,149,838 933,080 513,679  9,456,305  61.47
เนื้อที่จังหวัดอ้างอิงมาจากข้อมูลกรมป่าไม้
**ไม่รวมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ
จังหวัดเชียงใหม่     1,126,039   ไร่.
จังหวัดลำพูน                63,748   ไร่.
รวม                       1,189,787    ไร่.