หนังสือเวียน 2559


หนังสือเวียนวันที่ 05/01/60

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การศึกษาสหวิทยาการด้านการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” / ที่ ทส 1601.4/ว 6884 (05.01.60)

การกำหนดเลขหนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) กรมป่าไม้ / ที่ ทส 1621.1/ว 6327 (05.01.60)

หนังสือเวียนวันที่ 29/12/59

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่น 2 / ที่ ทส 1601.4/ว 6774 (29.12.59)

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560 / ที่ ทส 1601.4/ว 6753 (29.12.59)

การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22 / ที่ ทส 1601.4/ว 6721 (29.12.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร Human Rights รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม / ที่ ทส 1601.4/ว 6783 (29.12.59)

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 / ที่ ทส 1601.4/ว 6790 (29.12.59)

มอบหนังสือ การทรงงานพ่อในความทรงจำ / ที่ ทส 1601.1/ว 6780 (29.12.59)

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1608.3/ว 21206 (29.12.59)

ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ที่ ทส 1601.3/ว 6756 (29.12.59)

ขอความช่วยเหลือเรื่องการประกอบอาชีพ / ที่ ทส 1601.7/ว 6767 (29.12.59)

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเงินกองทุนในการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ที่ ทส 1601.3/21764 (29.12.59)

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบมรมหลักสูตรนวัฒกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน / ที่ ทส 1601.4/ว 6882 (29.12.59)

ขอความอุปถัมภ์ร่วมปิดทองหลังพระสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา / ที่ ทส 1601.1/ว 6874 (29.12.59)

หนังสือเวียนวันที่ 19/12/59

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการบรรยายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม / ที่ ทส 1601.4/ว 6410 (19.12.59)

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควต้าพิเศษ) / ที่ ทส 1601.1/ว 6384 (19.12.59)

การพิจารณาการคัดเลือกศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น / ที่ ทส 1601.1/ว 6305 (19.12.59)

เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน / ที่ ทส 1601.1/ว 6433 (19.12.59)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ / ที่ ทส 1601.4/ว 6412 (19.12.59)

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง / ที่ ทส 1601.4/ว 6411 (19.12.59)

กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัด สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) / ที่ ทส 1601.1/ว 6437 (19.12.59)

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส / ที่ ทส 1601.3/ว 20627 (19.12.59)

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการวัดความพึงพอใจ / ที่ ทส 1600.9/21014 (19.12.59)

แบบสำรวจความต้องการขอรับทุนฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และศึกษาต่อ / ที่ ทส 1601.4/ว 6688 (19.12.59)

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาติ / ที่ ทส 1601.1/ว 6685 (19.12.59)

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ / ที่ ทส 1601.1/ว 6499 (19.12.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 6465 (19.12.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 6473 (19.12.59)

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 / ที่ ทส 1601.4/ว 6474 (19.12.59)

หนังสือเวียนวันที่ 24/11/59

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 6252 (24.11.59)

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ” ประจำปี 2560 / ที่ ทส 1601.4/ว 6253 (24.11.59)

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน / ที่ ทส 1601.4/ว 6254 (24.11.59)

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน / ที่ ทส 1601.4/ว 6251 (24.11.59)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2559 / ที่ ทส 1601.4/ว 6292 (24.11.59)

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 / ที่ ทส 1601.4/ว 6293 (24.11.59)

ขอเรียนเชิญให้รับเกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพและร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก / ที่ ทส 1601.1/ว 6287 (24.11.59)

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน / ที่ ทส 1601.3/ว 6262 (24.11.59)

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน / ที่ ทส 1601.3/ว 6230 (24.11.59)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญและข้าราชการตามกฎหมายอื่นเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น / ที่ ทส 1601.1/ว 6005 (24.11.59)

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น / ที่ ทส 1601.1/ว 6145 (24.11.59)

โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” / ที่ ทส 1601.4/ว 6073 (24.11.59)

การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพทีมสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ / ที่ ทส 1601.4/ว 6143 (24.11.59)

เชิญเข้าร่วมบริจาคเงินสนับสนุน / ที่ ทส 1601.1/ว 6146 (24.11.59)

ประธานองคมนตรี / ที่ ทส 1601.1/ว 6105 (24.11.59)

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา “เวทีคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อองค์กรภาครัฐ” / ที่ ทส 1601.1/ว 6006 (24.11.59)

หนังสือเวียนวันที่ 17/11/59

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 5739 (17.11.59)

ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ที่ ทส 1601.3/ว 5741 (17.11.59)

ขอขอบคุณ / ที่ ชม 0013.1/2501 (17.11.59)

การปฏิบัติในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5831 (17.11.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 5962 (17.11.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 5885 (17.11.59)

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีการสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้นักบิน การวางแผน ประมวลผล ควบคุมคุณภาพ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลพอยท์คราวด์” / ที่ ทส 1601.4/ว 5875 (17.11.59)

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร” / ที่ ทส 1601.4/ว 5880 (17.11.59)

ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน และปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 / ที่ ทส 1601.1/ว 5837 (17.11.59)

ขอเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 / ที่ ทส 1601.1/ว 5855 (17.11.59)

ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีพุทธศักราช 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5834 (17.11.59)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5832 (17.11.59)

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม / ที่ ทส 1601.4/ว 6100 (17.11.59)

การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน / ที่ ทส 1627.4/ว 8061 (17.11.59)

หนังสือเวียนวันที่ 31/10/59

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 16142 (31.10.59)

การปฏิบัตหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน / ที่ ทส 1601.3/ว 5572 (31.10.59)

แต่งตั้งข้าราชกรให้รักษาราชการแทน / ที่ ทส 1601.3/ว 15982 (31.10.59)

หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2560 / ที่ ทส 1601.4/ว 5573 (31.10.59)

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / ที่ ทส 1601.5/ว 5536 (31.10.59)

การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2560 / ที่ ทส 1601.3/ว 16190 (31.10.59)

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายประชุมอาเซียน ครั้งที่ 10 / ที่ ทส 1611.2/15176 (31.10.59)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5484 (31.10.59)

การประกาศเกียรติคุณผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการด้านจัดการความรู้ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / ที่ ทส 1601.4/16113 (31.10.59)

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5558 (31.10.59)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ / ที่ ทส 1601.1/ว 5555 (31.10.59)

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี EAU สืบสานงานพระศาสนา / ที่ ทส 1601.1/ว 5556 (31.10.59)

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5485 (31.10.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น” รุ่นที่ 4 / ที่ ทส 1601.4/ว 5527 (31.10.59)

การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 / ที่ ทส 1601.4/ว 5492 (31.10.59)

ขอแจ้งรายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรองการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5672 (31.10.59)

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5611 (31.10.59)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5707 (31.10.59)

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5708 (31.10.59)

ขอเชิญส่งข้าราชการ / พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต / ที่ ทส 1601.4/ว 5664 (31.10.59)

หนังสือเวียนวันที่ 20/10/59

ขอเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5332 (20.10.59)

การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของกระทรวงดิจิทัลเพิ่มเศรษฐกิจและสังคม / ที่ ทส 1601.1/ว 5335 (20.10.59)

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / ที่ ทส 1601.1/ว 5334 (20.10.59)

ขอเชิญร่่วมเป้นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5333 (20.10.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเสริมทักษะผู้บริหารเพื่อความเป็นผู้นำเชิงนวัตกรรม / ที่ ทส 1601.4/ว 5405 (20.10.59)

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.4/ว 5415 (20.10.59)

รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียนด้านพืชสมุนไพร และพืชที่ใช้เป็นยาได้ ครั้งที่ 19 ณ สาธารณรัฐประชาธิฟไตยประชาชนลาว / ที่ ทส 1611.2/15179 (20.10.59)

แก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ (Project Steering Committee) / ที่ ทส 1607.5/15647 (20.10.59)

การจัดการแสดงละครเวที “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” / ที่ ทส 1601.1/ว 5336 (20.10.59)

การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชน / ที่ ชม 0017.5/ว 50037 (20.10.59)

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 / ที่ ศธ 0523.1/ว 180 (20.10.59)

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง / ที่ ทส 1611.1/15241 (20.10.59)

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 15864 (20.10.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 5404 (20.10.59)

หนังสือเวียนวันที่ 07/10/59

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 5233 (07.10.59)

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 14827 (07.10.59)

ขอส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี / ที่ ทส 1601.3/ว 5116 (07.10.59)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ / ที่ ทส 1601.1/ว 5149 (07.10.59)

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 14928 (07.10.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 5202 (07.10.59)

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 5201 (07.10.59)

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี / ที่ ทส 1601.1/ว 5224 (07.10.59)

ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5223 (07.10.59)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5226 (07.10.59)

ขอเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5148 (07.10.59)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5227 (07.10.59)

ขอเชิญร่่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปีพุทธศักราช 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5150 (07.10.59)

พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม / ที่ ทส 1601.1/ว 5225 (07.10.59)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 17 / ที่ ทส 1601.4/ว 5229 (07.10.59)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการบริหารพัสดุชั้นสูง ; การวิเคราะห์เชิงลึก ปัญหาและกรณีการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา / ที่ ทส 1601.4/ว 5230 (07.10.59)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ / ที่ ทส 1601.4/ว 5210 (07.10.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 5146 (07.10.59)

ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5147 (07.10.59)

หนังสือเวียนวันที่ 04/10/59

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 4971 (04.10.59)

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง / ที่ ทส 1607.13/14683 (04.10.59)

ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 4983 (04.10.59)

ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ “ดอกแก้วกัลยา” / ที่ ทส 1601.1/ว 4982 (04.10.59)

การฝึกอบรม หลักสูตร รุกขกร / ที่ ทส 1607.5/14465 (04.10.59)

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 4980 (04.10.59)

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 4979 (04.10.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 4978 (04.10.59)

นางประไพ มีแก้ว มารดาของ นายคงศักดิ์ มีแก้วผู้อำนวยการกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย ถึงแก่กรรม / ที่ ทส 1601.1/ว 5009 (04.10.59)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชลประธานโลก ครั้งที่ 2 / ที่ ทส 1601.4/ว 5074 (04.10.59)

ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ / ที่ ทส 1601.1/ว 5063 (04.10.59)

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ / ที่ ทส 1601.1/ว 5060 (04.10.59)

ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า “โครงการ ทอดผ้าป่า สามัคคี สานสายใย สายใจ สู่สายตา” / ที่ ทส 1601.1/ว 5062 (04.10.59)

ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5086 (04.10.59)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด / ที่ ศธ 6228/ว 0234 (04.10.59)

ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลถวายผ้าพระกฐินมหาสามัคคี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 5085 (04.10.59)

หนังสือเวียนวันที่ 22/09/59

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน / ที่ ทส 1601.3/ว 4808 (22.09.59)

การแต่งตั้งข้าราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 4683 (22.09.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 4665 (22.09.59)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะและอาชีพ 5 หลักสูตร / ที่ ทส 1601.4/ว 4666 (22.09.59)

ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 / ที่ ทส 1601.5/ว 4686 (22.09.59)

เชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน / ที่ ทส 1601.1/ว 4677 (22.09.59)

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาติไืน / ที่ ทส 1601.1/ว 4669 (22.09.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 4678 (22.09.59)

ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 / ที่ ทส 1601.1/ว 4732 (22.06.59)

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ / ที่ ทส 1607.13/13921 (22.09.59)

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) ของสำนักวิจัยและพัฒนาป่าไม้ / ที่ ทส 1607.13/13922 (22.09.59)

ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลประจำปี 2559 / ที่ ทส 0701/3625 (22.09.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ / ที่ ทส 1601.4/ว 4887 (22.09.59)

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 4792 (22.09.59)

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและรับพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่นเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ที่ ทส 1601.1/ว 4903 (22.09.59)

ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 4793 (22.09.59)

ขอสำรวจความต้องการของหน่วยงานในการใช้สิ่งประดิษฐ์และผลงานนวัตกรรมด้านเกษตรกรรมพัฒนาขึ้นไปในประเทศของหน่วยงานของท่านในอีก 5 ปีข้างหน้า / ที่ ทส 1601.1/ว 4873 (22.09.59)

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 4794 (22.09.59)

จัดตั้งสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน / ที่ ทส 1601.1/ว 4791 (22.09.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย / ที่ ทส 1601.4/ว 4822 (22.09.59)

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ / ที่ ทส 1601.4/ว 4821 (22.09.59)

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อองค์กร โครงการ หรือบุคคล เข้ารับการสรรหาเพื่อรับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังธ์เงิน” ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 4795 (22.09.59)

กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เพิ่มเติม / ที่ ทส 1601.1/ว 4800 (22.09.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 4815 (22.09.59)

หนังสือเวียนวันที่ 16/09/59

กำหนดเลขที่หนังสือออกของโครงการที่อยู่ภายใต้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ / ที่ ทส 1607.11/13359 (16.09.59)

การฝึกอบรม หลักสูตร รุกขกร / ที่ ทส 1607.5/13214 (16.09.59)

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญทีระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ / ที่ ทส 1601.1/ว 4456 (16.09.59)

APFNet Training Workshop on Forest and Rural Livelihoods Development November 1-14 2016 Negombo, Sri Lanka / ที่ ทส 1611.4/13066 (16.09.59)

ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานพัสดุ / ที่ ทส 1614.1/3349 (16.09.59)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) / ที่ ทส 1614.1/3350 (16.09.59)

การบูรณาการโครงการของกระทรวง กรม (งบ Function) ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561 – 2564) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 / ที่ มท 0224 (ชม)/ว 119 (16.09.59)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 4573 (16.09.59)

ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา / ที่ ทส 1601.1/ว 4574 (16.09.59)

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 4571 (16.09.59)

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนร่วมทำบุญ “จัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” / ที่ ทส 1601.1/ว 4572 (16.09.59)

ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 4570 (16.09.59)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการทรัพยากรธรรมชาติสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร / ที่ ทส 1601.4/ว 4564 (16.09.59)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2559 และเผยแพร่ทางเซ็บไซต์ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย / ที่ ทส 1601.4/ว 4520 (16.09.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 4575 (16.09.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ / ที่ ศพบ 1459 / ว 601 (16.09.59)

ขอขอบคุณ / ที่ รช 50100029/451 (16.09.59)

หนังสือเวียนวันที่ 05/09/59

แจ้งเรื่องจากกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 / ที่ ชม 0017.3/ว 42816 (08.09.59)

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน / ที่ รง 0407.19/ว 2339 (08.09.59)

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง / ที่ ทส 1610.1/12695 (08.09.59)

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ / ที่ ทส 1601.3/ว 4207 (08.09.59)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 4189 (08.09.59)

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล / ที่ ทส 1601.1/4317 (08.09.59)

ขอให้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอำนาจในการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) ในประเทศเพื่อนบ้าน / ที่ ทส 1601.1/ว 4264 (08.09.59)

ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ท๐๒ (กิจกรรมรณรงค์การใช้ผ้าไทย กิจกรรมร้าน ๐ บาท เคลื่อนที่ และกิจกรรมตลาดนัดมือสอง) / ที่ ทส 1601.1/ว 4223 (08.09.59)

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 4169 (08.09.59)

ให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเป็นหน่วยงานภายใน / ที่ พม 0607.54/ว 037 (08.09.59)

ขอเชิญบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร “ทักษะการเขียนแบบประเมินค่าานของบุคลากรสายสนัยสนุนในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น” รุ่นที่ 2 / ที่ ทส 1601.4/ว 4436 (08.09.59)

ขอความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนการใช้ผ้าไหมไทย/ผ้าไทย และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมไทย/ผ้าไทย / ที่ ทส 1601.1/ว 4358 (08.09.59)

ขอเชิญร่่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 4427 (08.09.59)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ “ผู้หญิงเก่ง ปี 2560” / ที่ ทส 1601.1/ว 4360 (08.09.59)

การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 4422 (08.09.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 4435 (08.09.59)

การแต่งตั้งข้าราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 4452 (08.09.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 4391 (08.09.59)

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 12943 (08.09.59)

หนังสือเวียนวันที่ 18/08/59

ให้ข้าราชการไปปฏิราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 11498 (18.08.59)

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติฯ ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / ที่ ทส 1601.1/ว 3979 (18.08.59)

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2559 / ที่ ทส 1601.4/ว 3978 (18.08.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 3989 (18.08.59)

ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมบุญโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายสักการะแด่องค์หลวงตามหาบัวและน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรางครองราชย์ 70 พรรษา และองค์สมเด็จพระราชินีนาถทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา / ที่ ทส 1601.1/ว 3980 (18.08.59)

ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 3944 (18.08.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 4049 (18.08.59)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์เศรฐกิจมหภาค เรื่อง “เรียนรู้สู่กูรูเศรษฐกิจรุ่นที่ 7 วิเคราะห์เศรษฐกิจและนโยบายอย่างไร…ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ” / ที่ ทส 1601.4/ว 4036 (18.08.59)

หนังสือเวียนวันที่ 04/08/59

ขอเชิญร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” / ที่ ทส 1601.1/ว 3844 (04.08.59)

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมือง รุ่นที่ 7 / ที่ ทส 1601.4/ว 3896 (04.08.59)

ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต / ที่ ทส 1601.1/ว 3846 (04.08.59)

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 3845 (04.08.59)

การถวายพระราชสมัญญาและการเรียกขานในฐานะที่ทรงพระปรีชาสามารถในด้านหรือการนั้นๆ / ที่ ทส 1601.1/ว 3859 (04.08.59)

แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ โดยหน่วยงานของรัฐ / ที่ ทส 1601.1/ว 3886 (04.08.59)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ / ที่ ทส 1601.1/ว 3816 (04.08.59)

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ” รุ่นที่ 5 / ที่ ทส 1601.4/ว 3869 (04.08.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 3775 (04.08.59)

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน / ที่ ทส 1601.3/ว 11233 (04.08.59)

หนังสือเวียนวันที่ 03/08/59

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 3814 (03.08.59)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) / ที่ ทส 1621.1/ว 2990 (03.08.59)

โครงการปลูกป่าประชารัฐพิทักษ์ป่าน่าน / ที่ ทส 1607.5/10749 (03.08.59)

หนังสือเวียนวันที่ 27/07/59

แจ้งตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานว่าง / ที่ จบ 0013.1/1253 (27.07.59)

นายอดุลย์รัตน์ ตั้งทวี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ถึงแก่กรรม / ที่ ทส 1601.1/ว 3692 (27.07.59)

กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เพิ่มเติม และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เพิ่มเติม / ที่ ทส 1601.1/ว 3718 (27.07.59)

หนังสือเวียนวันที่ 26/07/59

หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 / ที่ ทส 1601.3/ว 10674 (26.07.59)

ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน “พร้อมเพย์ (Prompt Pay)”/ ที่ ทส 1601.2/10758 (26.07.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝุกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 3655 (26.07.59)

ผลการสำรวจความคิดเห็นฯ ต่อรายการ “คืนความสุขคนในชาติ” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 / ที่ ทส 1606.33/10445 (26.07.59)

หนังสือเวียนวันที่ 25/07/59

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 16 / ที่ ทส 1601.4/ว 3656 (25.07.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 3539 (25.07.59)

หนังสือเวียนวันที่ 21/07/59

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 3451 (21.07.59)

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการบรรยายธรรมเพิ่มเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 / ที่ ทส 1601.4/ว 3412 (21.07.59)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน “พฤกษศาสตร์พื้นบ้านไทยมองไกลสู่อนาคต” / ที่ ทส 1601.4/ว 3410 (21.07.59)

ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 3501 (21.07.59)

หนังสือเวียนวันที่ 15/07/59

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ” รุ่นที่ 2/2559 (15.07.59)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค./ ที่ ทส 1601.3/ว 3424 (15.07.59)

ขอส่งสำเนาคำสั่ง / ที่ ชม 0013.1/34549 (15.07.59)

ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต / ที่ ทส 15.07.59 (15.07.59)

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมการกุศลเพื่อ เด็กกำพร้า คนชรา ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ครั้งที่ 21 ตอน “บ้านนาสัญญารัก (ศาสตร์ ศิลป์ ประเพณีไทย)” / ที่ ทส 1601.1/ว 3371 (15.07.59)

ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ป่าไม้ / ที่ ทส 1627.1/1019 (15.07.59)

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน / ที่ ทส 1627.1/1017 (15.07.59)

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / ที่ ทส 1601.1/ว 3332 (15.07.59)

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี / ที่ ทส 1601.1/ว 3252 (15.07.59)

แจ้งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2559 / ที่ ทส 1609.2/ว 9352 (15.07.59)

ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 / ที่ ทส 1601.4/ว 3294 (15.07.59)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนานางวิชาการ โครงการ eGovernment Forum 2016 / ที่ ทส 1601.4/ว 3269 (15.07.59)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต / ที่ ทส 1600.7/22 (15.07.59)

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 15 / ที่ ทส 1601.4/ว 3283 (15.07.59)

หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักเลขาธิการอาเซียนคนใหม่ คือ นายสาโรช ศรีใส ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 3608 (15.07.59)

หนังสือเวียนวันที่ 04/07/59

ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พุทธศักราช 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 3124 (04.07.59)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ของสำนักการอนุญาต / ที่ ทส 1602.1/9091 (04.07.59)

บัญชีรายชื่อผู้ผ้านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า / ที่ ทส 1608.1/9123 (04.07.59)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่นการเลือกสรรเพื่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลาง / ที่ ทส 1601.3/9217 (04.07.59)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ / ที่ ศธ 0532.06/ว 3720 (04.07.59)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ / ที่ ทส 1601.3/ว 3147 (04.07.59)

หนังสือเวียนวันที่ 28/06/59

การจัดตั้งสถาบันประชารัฐที่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ที่ ทส 1601.4/ว 3007 (28.06.59)

ขอขอบคุณในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ / ที่ กห 0483/3085 (28.06.59)

หนังสือเวียนวันที่ 22/06/59

ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” / ที่ ทส 1601.1/ว 3046 (22.06.59)

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดร้านค้า / ที่ ทส 1601.1/ว 8879 (22.06.59)

กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 3 เดือน / ที่ ทส 1601.1/ว 3021 (22.06.59)

กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) / ที่ ทส 1601.1/ว 3048 (22.06.59)

ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาศวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 3045 (22.06.59)

ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลฯ / ที่ ทส 1601.1/ว 3043 (22.06.59)

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน NRCT CAR RALLY / ที่ ทส 1601.1/ว 3042 (22.06.59)

การจัดตั้งสถาบันประชารัฐที่เกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ที่ ทส 1601.4/ว 3007 (22.06.59)

หนังสือเวียนวันที่ 15/06/59

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ / ที่ ทส 1607.13/7817 (15.06.59)

ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต / ที่ ทส 1601.1/ว 2914 (15.06.59)

ขอเชิญผู้มีจิตรศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาติไทย / ที่ ทส 1601.1/ว 2925 (15.06.59)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 6” / ที่ ทส 1601.4/ว 2908 (15.06.59)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA” / ที่ ทส 1601.4/ว 2909 (15.06.59)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิก (Infographic) เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมืออาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 2970 (15.06.59)

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในโครงการ “ธนาคารออมบุญ” / ที่ ทส 1601.1/ว 2915 (15.06.59)

ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการสวัสดิการยาสามัญประจำบ้านแก่สมาชิกสวัสดิการกรมป่าไม้ / ที่ ทส 1601.1/ว 8322 (15.06.59)

การติดตามรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” / ที่ ทส 1601.1/ว 2945 (15.06.59)

หนังสือเวียนวันที่ 14/06/59

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 2805 (14.06.59)

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน / ที่ ทส 1601.3/ว 2821 (14.06.59)

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.5/8153 (14.06.59)

ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ / ที่ ทส 1601.1/ว 2834 (14.06.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 2854 (14.06.59)

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เหตุละเมิดต้องไม่เกิดในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ” / ที่ ทส 1601.4/ว 2858 (14.06.59)

การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ / ที่ ทส 1601.1/ว 2830 (14.06.59)

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร” Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 3 / ที่ ทส 1601.4/ว 2774 (14.06.59)

หนังสือเวียนวันที่ 03/06/59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ / ที่ ทส 1603.1/7701 (03.06.59)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ” รุ่นที่ 4 / ที่ ทส 1601.4/ 2716 (03.06.59)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 15 / ที่ ทส 1601.4/ว 2717 (03.06.59)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า / ที่ ทส 1608.1/7691 (03.06.59)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ / ที่ ทส 1601.3/ว 2601 (03.06.59)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สังกัดสำนักการอนุญาต / ที่ ทส 1602.1/7740 (03.06.59)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 2 สำนักป้องกัน / ที่ ทส 1605.24/7709 (03.06.59)

การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ / ที่ ทส 1610.1/7686 (03.06.59)

หนังสือเวียนวันที่ 30/05/59

การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ / ที่ ทส 1601.1/ว 2587 (30.05.59)

การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี / ที่ ทส 1601.1/ว 2589 (30.05.59)

ขอเรียนเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “น้ำท่วม – ภัยแล้ง : ความร่วมรับผิดชอบจากปลายนาสู่มหานคร” ที่ ทส 1601.1/ว 2564 (30.05.59)

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/2539 (30.05.59)

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 18 / ที่ ทส 1601.4/ว 2582 (30.05.59)

ขอเชิญส่งเข้าเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 / ที่ วช 0005/ว 3804 (30.05.59)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ / ที่ ทส 1601.1/ว 2516 (30.05.59)

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1608.3/ว 6592 (30.05.59)

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ / ที่ ทส 1601.4/ว 2362 (30.05.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา / ที่ ทส 1601.4/ว 2357 (30.05.59)

ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนทุนโครงการ “โครงการก่อสร้างเอนกประสงค์” / ที่ ทส 1601.1/ว 2458 (30.05.59)

ขอเชิญชวนมาใช้บริการ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ / ที่ ทส 1601.1/ว 2460 (30.05.59)

การเสนอผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมในบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญอิสระของอนุสัญญาฯ UNCCD / ที่ ทส 1611.3/6698 (30.05.59)

หนังสือเวียนวันที่ 16/05/59

แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้แจ้งเจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 / ที่ ทส 1601.4/ว 2228 (16.05.59)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของสำนักจัดการป่าชุมชน / ที่ ทส 1604.21/ว 6387 (16.05.59)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ / ที่ ทส 1601.1/ว 2226 (16.05.59)

เชิญฟังเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ถอดรหัสจัดการเงิน…ให้สบายตอนเกษียณ” / ที่ ทส 1601.4/ว 2241 (16.05.59)

ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ท02 / ที่ ทส 1601.1/ว 2227 (16.05.59)

หนังสือเวียนวันที่ 10/05/59

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ / ที่ ทส 1601.4/ว 2025 (10.05.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 1983 (10.05.59)

การเสนอขอรับเงินทุนสนับสนุนสำหรับโครงการความร่วมมือใต้-ใต้ จากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ของกลุ่ม 77 / ที่ ทส 1611.3/5664 (10.05.59)

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการชีวิตป่า ชีวิตคน (Forest is Life) / ที่ ทส 1601.1/ว 2011 (10.05.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 2046 (10.05.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 2000 (10.05.59)

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า / ที่ มส 0017.5/ว 1544 (10.05.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 1946 (10.05.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 2083 (10.05.59)

รับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารองค์กร สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง / ที่ ทส 1601.3/ว 2112 (10.05.59)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทฑิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า / ที่ ทส 1608.1/6351 (10.05.59)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของสำนักป้องกันรักษาป่า / ที่ ทส 1605.24/6324 (10.05.59)

การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดกรมป่าไม้ / ที่ ทส 1601.1/ว 2208 (10.05.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ / ที่ ทส 1601.1/ว 2213 (10.05.59)

ขอความอนุเคราะห์ สั่งซื้อหนังสือ “ร.5 กับกรุงสยาม” / ที่ ทส 1601.1/ว 2204 (10.05.59)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ / ที่ ทส 1607.13/6259 (10.05.59)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อประเมินสมรรถนะ ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ / ที่ ทส 1603.1/6251 (10.05.59)

การมอบส่วนลดอัตราค่าที่พักอัตราพิเศษแก่ส่วนราชการ / ที่ สพค. 01/313 (10.05.59)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 2149 (10.05.59)

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 6119 (10.05.59)

หนังสือเวียนวันที่ 18/04/59

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 4866 (18.04.59)

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 4969 (18.04.59)

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 4807 (18.04.59)

ประกาศภาพเครื่องหมายราชการ / ที่ ทส 1601.1/ว 1757 (18.04.59)

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” / ที่ ทส 1601.4/4973 (18.04.59)

การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า / ที่ ทส 1601.1/ว 1796 (18.04.59)

สรุปการสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของทุกหน่วยงาน / ที่ ทส 1601.1/ว 1797 (18.04.59)

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7 / ที่ ทส 1601.4/ว 1738 (18.04.59)

ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ / ที่ ทส 1601.2/ว 4671 (18.04.59)

แจ้งผลการขายทอดตลาดสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง / ที่ ทส 1601.1/ว 1721 (18.04.59)

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ที่ ทส 1601.1/ว 1723 (18.04.59)

ขอความร่วมมือในการรณรงค์ “ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” / ที่ ทส 1601.1/ว 1756 (18.04.59)

หนังสือเวียนวันที่ 04/04/59

การแต่งตั้งข้าราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 1632 (04.04.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 1471 (04.04.59)

เลื่อนกำหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ที่ ทส 1601.3/ว 1556 (04.04.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 1541 (04.04.59)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท / ที่ ทส 1601.4/ว 1634 (04.04.59)

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน / ที่ ทส 1601.4/ว 1594 (04.04.59)

ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 1627 (04.04.59)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานการศึกษาธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด(มหาชน) / ที่ ทส 1601.1/ว 1442 (04.04.59)

หนังสือเวียนวันที่ 29/03/59

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 / ที่ ทส 1601.4/ว 1495 (29.03.59)

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี / ที่ ทส 1601.1/ว 1466 (29.03.59)

กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดกรมป่าไม้ / ที่ ทส 1601.1/ว 1514 (29.03.59)

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธฺ์สูงของกรมป่าไม้ / ที่ ทส 1601.3/ว 4166 (29.03.59)

ขอความร่วมมือการตรวจสอบการรับสิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองปี 2556 – 2557 / ที่ ทส 1601.1/ว 1545 (29.03.59)

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรของกรมป่าไม้เพื่อเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษา 2017 AFoCo Landmark Scholarship Program / ที่ ทส 1611.4/4307 (29.03.59)

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรของกรมป่าไม้เพื่อเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษา 2017 AFoCo Landmark Scholarship Program / ที่ ทส 1611.4/4306 (29.03.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 1542 (29.03.59)

หนังสือเวียนวันที่ 25/03/59

ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา / ที่ ทส 1601.1/ว 1212 (25.03.59)

การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการของภาครัฐ / ที่ ทส 1601.5/ว 1306 (25.03.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ / ที่ ทส 1601.4/ว 1326 (25.03.59)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสรณ์ 200 ปี รัชกาลที่ 4 / ที่ ทส 1601.1/ว 1218 (25.03.59)

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่…) พ.ศ…. / ที่ ทส 1601.1/ว 1255 (25.03.59)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 88 รูป / ที่ ทส 1601.1/ว 1203 (25.03.59)

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมป่าไม้ / ที่ ทส 1601.1/ว 1217 (25.03.59)

ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ / ที่ ทส 1601.1/ว 1219 (25.03.59)

ยกเลิกการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และยกเลิกการให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1601.4/3650 (25.03.59)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด / ที่ ศธ 6632/ว 0203 (25.03.59)

ขอรายงานการเสียชีวิต ของนายเนรมิตร์ ศรีสมบูรณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการ / ที่ ทส 1627.4/357 (25.03.59)

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง / ที่ ทส 1607.13/3618 (25.03.59)

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง / ที่ ทส 1607.13/3947 (25.03.59)

การแต่งตั้งข้าราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 1287 (25.03.59)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 1256 (25.03.59)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 1439 (25.03.59)

ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี 2556 – 2557 และประสานความร่วมมือตรวจสอบข้อมูล / ที่ ทส 1601.1/ว 1445 (25.03.59)

ขอเชิญร่วมทำบุญสำนักงานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร / ที่ ทส 1601.1/ว 1391 (25.03.59)

โครงการศึกษาดูงานการจัดการอุทยานแห่งชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา / ที่ ทส 1601.1/ว 1443 (25.03.59)

ขอเสนอชื่อพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่นรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 1440 (25.03.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ / ที่ ทส 1601.4/ว 1406 (25.03.59)

หนังสือเวียนวันที่ 10/03/59

รายงานเหตุความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ / ที่ ทส 1601.1/ว 1142 (10.03.59)

ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ที่ ทส 1601.1/ว 1104 (10.03.59)

กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก / ที่ ทส 1601.1/ว 1186 (10.03.59)

ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ที่ ทส 1601.4/ว 3315 (10.03.59)

การกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการที่ประจำในต่างประเทศ / ที่ ทส 1601.1/ว 1166 (10.03.59)

หนังสือเวียนวันที่ 03/03/59

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ / ที่ ศพบ 1459/ว 592 (03.03.59)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 14 / ทส 1601.4/ว 1076 (03.03.59)

แจ้งเตือนการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 / ที่ ทส 1601.4/ว 1045 (03.03.59)

ขอความร่วมมือจำหน่ายบัตรนำโชค ร้านสภาสังคมสงเคราะห์ฯ งานกาชาด ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 1086 (03.03.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 1077 (03.03.59)

ขอเชิญร่วมทดลองใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่านและการฟัง / ที่ ทส 1601.1/ว 1088 (03.03.59)

นำเสนอการให้บริการพิเศษ / ที่ ทส 1601.1/ว 979 (03.03.59)

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : งานวิจัยขายได้” / ที่ ทส 1601.1/ว 1087 (03.03.59)

การแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 1085 (03.03.59)

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ” / ที่ ทส 1601.1/ว 1090 (03.03.59)

ขอนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกับการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงสำหรับการพัฒนาผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง / ที่ ทส 1601.1/ว 1089 (03.03.59)

ขอความร่วมมือในการรณรงค์กิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน(60+ Earth Hour 2016)” / ที่ ชม 0013.2/8639 (03.03.59)

หนังสือเวียนวันที่ 01/03/59

โครงการประกวดคลิบวีดีโอเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 893 (01.03.59)

หนังสือเวียนวันที่ 26/02/59

เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ / ที่ ทส 1601.1/ว 988 (26.02.59)

นโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลของรัฐบาล / ที่ ทส 1601.5/ว 963 (26.02.59)

ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการจ้างงานคนพิการในหน่วยของงานรัฐ / ที่ ทส 1601.1/ว 947 (26.02.59)

การแต่งตั้งโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน / ที่ ทส 1601.1/ว 945 (26.02.59)

แต่งตั้งทีมงานโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ที่ ทส 1601.1/ว 944 (26.02.59)

เลื่อนข้าราชการ / ที่ ทส 1601.1/ว 946 (26.02.59)

เลื่อนข้าราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 2480 (26.02.59)

หนังสือเวียนวันที่ 24/02/59

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.4/ว 751 (24.02.59)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ / ที่ ทส 1601.4/ว 770 (24.02.59)

การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ / ที่ ทส 1610.1/2208 (24.02.59)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ข้อตกลงปารีส (COP21): ความพร้อมของประเทศไทย” / ที่ ทส 1611.4/2209 (24.02.59)

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ ตามโครงการใช้อากาศยานไร้นักบิน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้” / ที่ ทส 1603.1/2103 (24.02.59)

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1600.7/ว 2 (24.02.59)

แก้ไขข้อความในประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.4/ว 653 (24.02.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / ที่ ทส 1601.4/ว 724 (24.02.59)

หนังสือเวียนวันที่ 16/02/59

การประชุมคณะรัฐมนตรี (วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559) / ที่ ทส 1601.1/ว 812 (16.02.59)

หนังสือเวียนวันที่ 10/02/59

เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 693 (10.02.59)

การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3 / ที่ ทส 1601.4/ว 635 (10.02.59)

ผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม / ที่ ทส 1606.22/ว 329 (10.02.59)

การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ / ที่ ทส 1601.1/ว 552 (10.02.59)

การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และส่วนราชการต่าง ๆ เพิ่มเติม (จำนวน 5 ราย) / ที่ ทส 1601.1/ว 553 (10.02.59)

ขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรม และร่วมฟังธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม / ที่ ทส 1601.1/ว 632 (10.02.59)

หนังสือเวียนวันที่ 04/02/59

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง” รุ่นที่ 1 / ที่ ทส 1601.4/ว 457 (04.02.59)

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.4/ว 428 (04.02.59)

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 430 (04.02.59)

หนังสือเวียนวันที่ 27/01/59

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม / ที่ ทส 1601.4/ว 377 (27.01.59)

ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.4/295 (27.01.59)

ขอรับการสนับสนุนการจัดทำหนังสือ โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 3 / ที่ ทส 1601.4/296 (27.01.59)

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.4/294 (27.01.59)

ขอเชิญพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.4/ว 408 (27.01.59)

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม / ที่ ทส 1601.4/293 (27.01.59)

หนังสือเวียนวันที่ 26/01/59

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 11 (ยธก.11) / ที่ ทส 1601.4/ว 37 (26.01.59)

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ” / ที่ ทส 1601.4/ว 96 (26.01.59)

ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน / ที่ ทส 1601.4/ว 103 (26.01.59)

สรุปผลการประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ (VTC) ติดตามความพร้อมการปฏิบัติและมอบนโยบายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 107 (26.01.59)

ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.4/ว 134 (26.01.59)

การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นทีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / ที่ ทส 1601.3/ว 137 (26.01.59)

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1 / ที่ ทส 1601.4/ว 245 (26.01.59)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอบพลิเคชั่น “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” / ที่ ชม 0017.5/48172 (26.01.59)

หนังสือเวียนวันที่ 18/01/59

ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต / ที่ ทส 1601.4/6949 (18.01.59)

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้าง Info graphic อย่างมืออาชีพ”

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการและหลักสูตรการพัฒนากฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป / ที่ ทส 1601.4/7000 (18.01.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/6906 (18.01.59)

ขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) / ที่ ทส 1606.33/ว 4968 (18.01.59)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม / ที่ ทส 0811.3/ว 5 (18.01.59)

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2559 /ที่ ทส 1601.4/ว 45 (18.01.59)

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / ที่ ทส 1601.4/ว 68 (18.01.59)

หนังสือเวียนวันที่ 30/12/58

ผลการประชุมเต็มคณะสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 69 ต่อข้อมติภายใต้ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง Tackling Illicit Trafficking in Wildlife / ที่ ทส 1611.4/21057 (30.12.58)

แจ้งเปลี่ยนแปลงวัดจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมวันธรรมสวนะ /ที่ ทส 1601.1/ว 6848 (30.12.58)

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 / ที่ ทส 1601.1/ว 6849 (30.12.58)

กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎณ์ธานี) และสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) / ที่ ทส 1601.1/ว 6899 (30.12.58)

การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) กรมป่าไม้ / ที่ ทส 1626.11/2747 (30.12.58)

ขอความอนุเคราะห์ / ที่ ชม 0017.3/47068 (30.12.58)

ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง / ที่ ทส 1601.1/ว 6524 (30.12.58)

หนังสือเวียนวันที่ 28/12/58

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน / ที่ ทส 1601.3/ว 6753 (28.12.58)

ขอส่งสำเนาหนังสือ / ที่ ทส 1601.3/ว 6755 (28.12.58)

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1627.6/20994 (28.12.58)

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ / ที่ ศธ 0567/ว 7368 (28.12.58)

ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 6751 (28.12.58)

กำหนดเลขที่หนังสือออกของที่ปรึกษากฎหมาย / ที่ ทส 1601.1/ว 6612 (28.12.58)

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการและร่วมบริจาคสั่งจองเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ / ที่ ทส 1601.1/ว 6597 (28.12.58)

แต่งตั้งโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ที่ ทส 1601.1/ว 6596 (28.12.58)

กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) / ที่ ทส 1601.1/ว 6626 (28.12.58)

ขอขอบคุณ / ที่ ทส 0205.4(1) / ว 937 (28.12.58)

การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / ที่ ทส 1601.4/6662 (28.12.58)

ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าฝึกงาน / ที่ ทส 1601.4/6694 (28.12.58)

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สมัครใช้สิทธิ์บัตรทอง / ที่ ทส 1601.1/ว 6666 (28.12.58)

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 7 (ยธส.7) / ที่ ทส 1601.4/ว 6687 (28.12.58)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 13 / ที่ ทส 1601.4/ว 6688 (28.12.58)

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์ – ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 1 / ที่ ทส 1601.4/ว 6673 (28.12.58)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.4/ว 6684 (28.12.58)

ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 12 / ที่ ทส 1601.4/ว 6682 (28.12.58)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2559 / ที่ ทส 1601.4/ว 6685 (28.12.58)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 6683 (28.12.58)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ / ที่ ทส 1601.4/6881 (28.12.58)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / ที่ ทส 1601.4/6907 (28.12.58)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์ – ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 1 / ที่ ทส 1601.4/6880 (28.12.58)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร / ที่ ทส 1601.4/6879 (28.12.58)

หนังสือเวียนวันที่ 14/12/58

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 / ที่ ทส 1601.4/ว 6449 (14.12.58)

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน / ที่ ทส 1601.4/ว 6533 (14.12.58)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 6527 (14.12.58)

หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ / ที่ ทส 1601.4/ว 6487 (14.12.58)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 6534 (14.12.58)

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2558 / ที่ ทส 1601.4/1167 (14.12.58)

กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส เพิ่มเติม / ที่ ทส 1601.1/ว 6578 (14.12.58)

ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด / ที่ ทส 1601.1/ว 6462 (14.12.58)

ขอความร่วมมือหน่วยงานในการรณรงค์ใช้สินค้า “Product and Service Champoin” เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ / ที่ ทส 1601.1/ว 6180 (14.12.58)

ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนโรคคอตีบ-บาดทะยัก / ที่ ทส 1601.1/ว 6235 (14.12.58)

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี / ที่ ทส 1601.1/ว 6525 (14.12.58)

การจัดสร้างพระสยามภูมิพิทักษ์เดชเทวาธิราช เพื่อประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย / ที่ กห 0483/6684 (14.12.58)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2559 ที่ดำเนินการโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) / ที่ ทส 1601.4/ว 6326 (14.12.58)

ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 3 / ที่ ทส 1601.4/ว 6327 (14.12.58)

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 / ที่ ทส 1601.4/ว 6329 (14.12.58)

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควต้าพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559 / ที่ ทส 1601.4/ว 6424 (14.12.58)

การขับเคลื่อน “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท” / ที่ ทส 1601.1/ว 6322 (14.12.58)

กำหนดเลขที่หนังสือออกของผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธาามชาติและสิ่งแวดล้อม / ที่ ทส 1601.1/ว 6323 (14.12.58)

การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2558 “รักพ่อ รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว” / ที่ ทส 1601.1/ว 6365 (14.12.58)

ขอแจ้งรายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรองการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2558 / ที่ ทส 1601.4/ว 6306 (14.12.58)

หนังสือเวียนวันที่ 25/11/58

การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3 / ที่ ทส 1601.4/6231 (25.11.58)

รายงานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อสอบภาษาอังกฤษชุดใหม่ (DIFA TES) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ / ที่ ทส 1601.4/19240 (25.11.58)

ย้ายที่ทำการและแจ้งหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร / ที่ ทส 1601.1/ว 6178 (25.11.58)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ปรเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก / ที่ ชม 0017.3/ว 44975 (25.11.58)

การปิดปรับปรุงห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ / ที่ ชม 0017.3/ว 44977 (25.11.58)

กำหนดเลขหนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) / ที่ ทส 1617.11/7144 (25.11.58)

หนังสือเวียนวันที่ 18/11/58

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการมอบชุดพระพุทธรูปประจำห้องเรียน มอบให้โรงเรียนทั่วราชอาณาจักร / ที่ พป 01/2558 (18.11.58)

การแจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี / ที่ ทส 1601.1/ว 6120 (18.11.58)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสั่งจองใบโพธฺ์บูชา “ยิ่งด้วยพระบารมี” / ที่ ทส 1601.1/ว 6089 (18.11.58)

การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (Entry test) หลักสูตร OCC และหลักสูตร ILC / ที่ ทส 1601.4/ว 6015 (18.11.58)

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 / ที่ ทส 1601.4/ว 6073 (18.11.58)

หนังสือเวียนวันที่ 17/11/58

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย / ที่ คค 0633.4/7513 (17.11.58)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี /ที่ กห 0483/นเรศวร 713 (17.11.58)

ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” / ที่ ศธ 6394(3)/ว 1822 (17.11.58)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 5960 (17.11.58)

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลโครงการ “88 พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอด ทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ” / ที่ ทส 1601.1/ว 5962 (17.11.58)

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.4/ว 5907 (17.11.58)

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ / ที่ ทส 1601.1/ว 5857 (17.11.58)

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ / ที่ ชม 0017.3/ว 42931 (17.11.58)

หนังสือเวียนวันที่ 10/11/58

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 5859 (10.11.58)

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 5858 (10.11.58)

การจำหน่าย/จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก / ที่ ทส 1601.1/ว 5856 (10.11.58)

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร” Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 2 / ที่ ทส 1601.4/ว 5752 (10.11.58)

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 5765 (10.11.58)

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2558 / ที่ ทส 1601.4/ว 5831 (10.11.58)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 5764 (10.11.58)

ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ที่ ทส 1601.1/ว 5818 (10.11.58)

ขอเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 5817 (10.11.58)

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 5767 (10.11.58)

เชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2558 /ที่ ทส 1601.1/ว 5786 (10.11.58)

ขอแจ้งชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้สำหรับติดต่อราชการและประสานงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน / ที่ ทส 1601.1/ว 5766 (10.11.58)

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติด้านการฟื้นฟูป่า / ที่ ทส 1601.4/ว 5746 (10.11.58)

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง (นบก.ทส)” รุ่นที่ 5 / ที่ ทส 1601.4/ว 5685 (10.11.58)

ขอบคณที่อนุเคราะห์สนับสนุนบัตรชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตการกุศล ของโรงเรียนบ้านงิ้วสูง / ที่ ศธ 04051.010104/137 (10.11.58)

ขอเชิญสั่งจองและบูชาวัตถุมงคล รุ่น “ยอดเยี่ยม” กรมยุทธโยธาทหารบก / ที่ ทส 1601.1/ว 5828 (10.11.58)

ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 5758 (10.11.58)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ / ที่ ทส 1601.1/ว 5738 (10.11.58)

ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 5757 (10.11.58)

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (Peaple’s Audit) รุ่นที่ 20 / ที่ ทส 1601.4/ว 5751 (10.11.58)

โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” / ที่ ทส 1601.4/ว 5686 (10.11.58)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด / ที่ ศธ 6632/ว 1258 (10.11.58)

ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต / ที่ ทส 1601.1/ว 5829 (10.11.58)

ขอแจ้งรายชื่อสิงพิมพ์ใหม่ของห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 5672 (10.11.58)

ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ / ที่ ทส 1607.6/ว 17075 (10.11.58)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก / ที่ ทส 1601.4/ว 5336 (10.11.58)

หนังสือเวียนวันที่ 26/10/58

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 5538 (26.10.58)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 5630 (26.10.58)

กำหนดเลขที่หนังสือออกประจำส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ที่ ทส 1601.1/ว 5629 (26.10.58)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 5632 (26.10.58)

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการสื่อสารสำหรับใช้ปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 8 / ที่ ทส 1601.4/ว 5605 (26.10.58)

สรุปสาระสำคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ. 2558 / ที่ ทส 1606.33/ว 3957 (26.10.58)

ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 5537 (26.10.58)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 5633 (26.10.58)

ขอเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 5567 (26.10.58)

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ / ที่ ทส 1601.1/ว 17623 (26.10.58)

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา” / ที่ ทส 1601.1/ว 5631 (26.10.58)

การมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานตามภารกิจที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติไว้แล้ว / ที่ ทส 1601.1/ว 5566 (26.10.58)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 5542 (26.10.58)

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบกประจำปีพุทธศักราช 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 5568 (26.10.58)

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปี 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 5569 (26.10.58)

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) / ที่ ทส 1600.9/ว 17549 (26.10.58)

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปี 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 5569 (26.10.58)

ขอส่งบัตรเชิญงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีพุทธศักราช 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 5540 (26.10.58)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 5541 (26.10.58)

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีพุทธศักราช 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 5539 (26.10.58)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 5543 (26.10.58)

หนังสือเวียนวันที่ 20/10/58

ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองมหากุศล เนื่องในวันสมเด็จย่า ประจำปี 2558 / ที่ ศธ. 04007.234/ว519 (20.10.58)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา / ที่ ทส 1601.4/ว 5493 (20.10.58)

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 / ที่ ศธ 0523.1.5/ว160 (20.10.58)

การให้การยอมรับพิธีการแก้ไขความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลง / ที่ ทส 1611.4/16569 (20.10.58)

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2558 / ที่ ศธ 6393(8)/14183 (20.10.58)

พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประจำปี พ.ศ. 2558 /ที่ ชม 0031/32281/1677 (20.10.58)

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 / ที่ ทส 1601.5/ว 17277 (20.10.58)

ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 5379 (20.10.58)

ขอขอบคุณ / ที่ ทส 1601.1/ว 5352 (20.10.58)

ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 / ที่ ศธ 6392(1)/ว 2038 (20.10.58)

เปลี่ยนแปลงการจัดงานบำเพ็ญพระกุศลครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก / ที่ ชม 0034/1997 (20.10.58)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม / ที่ ทส 0811.3/ว 1348 (20.10.58)

เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / ที่ ทส 1601.4/ว 5335 (20.10.58)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ / ที่ ทส 1601.4/ว 5334 (20.10.58)

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 37 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ / ที่ ทส 1611.3/17023 (20.10.58)

ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 5354 (20.10.58)

ขอเชิญร่วมสัมมนา การนำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปและกลยุทธ์การเจรจาที่เหมาะสมของไทย” /ที่ วจ 031/2558 (20.10.58)

หนังสือเวียนวันที่ 09/10/58

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 5282 (09.10.58)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 5283 (09.10.58)

หนังสือเวียนวันที่ 02/10/58

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ” รุ่นที่ 2 /ที่ ทส 1601.4/ว 5142 (02.10.58)

เชิญร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 /ที่ ทส 1601.1/ว 5113 (02.10.58)

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558/ที่ ทส 1601.1/ว 5118 (02.10.58)

ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ หรือเช่าบูชาเหรียญหลวงพ่อคุณ ปริสุทธิโธ/ที่ ชม 0017.3/756 (02.10.58)

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2558/ที่ ทส 1601.1/ว 5145 (02.10.58)

ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อ “ดอกแก้วกัลยา” / ที่ ทส 1601.1/ว 5014 (02.10.58)

หนังสือเวียนวันที่ 30/09/58

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการร่วม ทส./ที่ 1600.9/ว 15912 (30.09.58)

แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ / ที่ ทส 1601.3/ว 15618 (30.09.58)

ขอความอนุเคราะห์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 13/ที่ ทส 1601.4/ว 4916 (30.09.58)

ขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558 /ที่ ทส 1601.4/ว 4933 (30.09.58)

หนังสือเวียนวันที่ 24/09/58

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น / ที่ ทส 1601.7/ว 15272 (24.09.58)

Call for application for the APFNet Workshop on Forest Biodiversity Conservation Challenger in the Asia-Pacific / ที่ ทส 1611.4/15635 (24.09.58)

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดการเสวนาเปิดตัวโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ / ที่ ทส 1637/15718 (24.09.58)

ขออนุมัติในหลักการ”โครงการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 119 ปี”/ที่ ทส 1601.5/ว 15583 (24.08.58)

ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี 2558/ที่ ทส 1601.1/ว 4842 (24.09.58)

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาตไทย / ที่ ทส 1601.1/ว 4851 (24.09.58)

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2559/ที่ ทส 1601.4/ว 4656 (24.09.58)

การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 4677 (24.09.58)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร / ที่ ทส 1601.4/ว 4742 (24.09.58)

ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ / ที่ ทส 1607.6/ว 15317 (24.09.58)

การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ / ที่ ทส 1601.1/ว 4679 (24.09.58)

ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 / ที่ ทส 1601.1/ว 4922 (24.09.58)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง / ที่ ทส 1601.1/ว 4897 (24.09.58)

เลื่อนข้าราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 15816 (24.09.58)

เลื่อนข้าราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 4918 (24.09.58)

รายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส / ที่ ทส 1601.3/ว 14480 (24.09.58)

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 14664 (24.09.58)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ / ที่ ทส 160.9/ว 14919 (24.09.58)

การแต่งตั้งข้าราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 4563 (24.09.58)

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ/ที่ ทส 1601.3/ว 15212 (24.09.58)

อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง / ที่ ทส 1603./15074 (24.09.58)

ขอส่งงบเดือนเวลาทำการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ / ที่ ทส 1605.24/3118 (24.09.58)

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 15431 (24.09.58)

เลื่อนข้าราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 15138 (24.09.58)

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 14747 (24.09.58)

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1601.3/ว 15326 (24.09.58)

ยกเลิกการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และยกเลิกการให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ / ที่ ทส 1601.4/15662 (24.09.58)

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / ที่ ชม 0017.5/36494 (24.09.58)

ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 4678 (24.09.58)

พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม / ที่ ทส 1601.1/ว 4676 (24.09.58)

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 4675 (24.09.58)

ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน / ที่ ทส 1601.1/ว 4765 (24.09.58)

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน เพื่อคัดเลือกอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้ / ที่ ทส 1601.6/15376 (24.09.58)

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้ /ที่ ทส 1601.6/15377 (24.09.58)

ขอเรียนเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมหม่อนไหม ประจำปี พ.ศ.2558 /ที่ ทส 1601.1/ว 4763 (24.09.58)

ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2558 / ที่ ทส 1601.1/ว 4724 (24.09.58)