ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ๑ ขข ๓๗๕๗ กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.๖๓-๒๓๒๐-๐๐๔-๐๐๐๗-๐๑๒-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗”จำนวน ๑๐๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567” รวมจำนวน 109 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการป่าไม้ จำนวน 1 ขอบเขตงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content