ประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อรถโดยสารขน าด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำก ว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต ่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

[title ประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (สำนักส่งเสริมการปลูกป่า) ]

Leave a Comment

Skip to content