เอกสารประกาศเชิญชวน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนา ด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ห รือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโ ลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านห ลังคนขับ(Cab) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[title เอกสารประกาศเชิญชวน รถบรรทุก  (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)]

ประกาศเชิญชวน รถ (Cab).pdf

Leave a Comment

Skip to content