เอกสารประกวดราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ต ัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวั ตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังค นขับ(Cab) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กท รอนิกส์ (e-bidding)

[title เอกสารประกวดราคารถบรรทุก  (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)]

เอกสารประกวดราคา (Cab).pdf

Leave a Comment

Skip to content