รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอ ียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่ซื้อหรือจ้า ง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือ กข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง สำหรับซื้อรถบร รทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไ ม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดั บเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (e-bidding)

[title รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  พัสดุที่ซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง  สำหรับซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์  สูงสุดไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)]

TOR (ดับเบิ้ลแค็บ).pdf

Leave a Comment

Skip to content