รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอ ียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่ซื้อหรือจ้า ง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือ กข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 11 0 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้ านหลังคนขับ(Cab) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[title รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  พัสดุที่ซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง  รถบรรทุก  (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding ]

TOR Cab.pdf

Leave a Comment

Skip to content