รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และกำหนดราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

TOR เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf

Leave a Comment

Skip to content