รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ ซื้อหรือจ้าง และกำหนดราคากลาง จ้างตรวจเช ็ครถยนต์และซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลข ทะเบียน ญง-4371 กทม.

[title รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และกำหนดราคากลาง จ้างตรวจเช็ครถยนต์และซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ญง-4371 กทม.]

TOR ตรวจเช็ครถยนต์ ญง-4371.pdf

Leave a Comment

Skip to content